MENU
Homepage

ปฏิทินกิจกรรม | Event calendar

วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 66
6 - 9 มิถุนายน 2566
วันสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
10 - 13 มิถุนายน 2566
เปิดภาคการศึกษา 1/2566
19 มิถุนายน 2566