MENU
ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
30 November 2021

ปฏิทินกิจกรรม | Event calendar

เปิดภาคการศึกษา 2/2564
8 พฤศจิกายน 2564
วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2564
11-12, 14-22, 24-26 ตุลาคม 2564
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ป.บัณฑิตชั้นสูง ปีการศึกษา 2564
11 สิงหาคม - 10 ตุลาคม 2564