MENU

ชื่อปริญญาและสาขา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ชื่อย่อ วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ปีที่ปรับปรุงหลักสูตร (Curriculum Updated) พ.ศ. 2564 

 

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร (Program Description)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มุ่งผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพมีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนการวิเคราะห์ ประดิษฐ์ คิดค้นและพัฒนา องค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการบุคลากรที่ขาดแคลนของสังคม

 

วิธีการรับสมัคร (Application)

การรับสมัคร : CLICK

 

ระยะเวลาเรียน (Duration) 2 ปี

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes)

PLO1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

PLO2 มีความรู้ในศาสตร์ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปฝึกฝน วิจัยและพัฒนาตนเอง

PLO3 สามารถเรียนรู้ทักษะด้านวิชาชีพ ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงทักษะด้านบุคคล และนำทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้สำเร็จทางวิชาชีพ

 

จำนวนหน่วยกิตรวม (Total Credits)

แบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1) 36 หน่วยกิต

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

แบบ 3 (แผน ข) ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1) และแบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) ประมาณ 83,333 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร แบบ 3 (แผน ข) ประมาณ 125,250 บาท

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา (Career Path)

- วิศวกรคอมพิวเตอร์

- นักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- นักพัฒนาโปรแกรม หรือผู้พัฒนาระบบอัตโนมัติ

- ผู้จัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์

- อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

โครงสร้างหลักสูตร click

 

หลักสูตรแบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (Eligibility)

1. ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือมิฉะนั้นจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานวิชาชีพสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3. เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่สามารถศึกษาในหลักสูตรนี้ได้

4. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

จำนวนหน่วยกิตรวม (Total Credits) 36 หน่วยกิต

ก. ปริญญานิพนธ์ (Thesis) 36 หน่วยกิต

261798 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 36 หน่วยกิต 

ข. กิจกรรมทางวิชาการ (Academic Activities)

1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนา และนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา

2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีในฐานข้อมูล TCI Tier 1 โดยมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง และ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง

3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของประธานธรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม (Non-Credit Courses)

ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย : ภาษาต่างประเทศ

- นักศึกษาจะต้องผ่านการอบรมและการประเมินด้านระเบียบวิธีวิจัยที่จัดขึ้นโดยสาขาวิชาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงในภาคการศึกษาแรก นักศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินการอบรมในภาคการศึกษาแรกสามารถทำการสอบใหม่อีกครั้งหนึ่งภายในสองภาคการศึกษาปกติถัดไป

- ในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่านักศึกษายังขาดพื้นฐานวิชาการบางด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาผู้นั้นจะต้องเข้าเรียนในกระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องนั้นตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยไม่นับหน่วยกิตสะสม

 

หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (Eligibility)

1. ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือมิฉะนั้นจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานวิชาชีพสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3. เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่สามารถศึกษาในหลักสูตรนี้ได้

4. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

จำนวนหน่วยกิตรวม (Total Credits) ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

ก. กระบวนวิชาเรียน (Coursework) ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

- กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

- กระบวนวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต 

2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง: กรณีที่นักศึกษาขาดความรู้พื้นฐานบางประการที่จำเป็นสำหรับการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ข. ปริญญานิพนธ์ (Thesis) 12 หน่วยกิต

261799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 หน่วยกิต

ค. กิจกรรมทางวิชาการ

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ทั้งนี้ ผลงานที่เผยแพร่จะต้องมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง

ง. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม

ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย : ภาษาต่างประเทศ

ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา : -ไม่มี -

 

หลักสูตรแบบ 3 (แผน ข)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (Eligibility)

1. ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือมิฉะนั้นจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานวิชาชีพสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

3. เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่สามารถศึกษาในหลักสูตรนี้ได้

4. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

จำนวนหน่วยกิตรวม (Total Credits) ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

ก. กระบวนวิชาเรียน (Coursework) ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

- กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

- กระบวนวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต 

2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง: กรณีที่นักศึกษาขาดความรู้พื้นฐานบางประการที่จำเป็นสำหรับการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ข. ปริญญานิพนธ์ 6 หน่วยกิต

261797 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม

ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย : ภาษาต่างประเทศ

ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา : -ไม่มี –

ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย

ผลงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของผลงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ จากแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่สาขาวิชาและบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก

จ. การสอบประมวลความรู้

ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) โดยนักศึกษายื่นคำร้อง ขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรือ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก นักศึกษาสามารถสอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง และจะพ้นสภาพนักศึกษาหากสอบแก้ตัวไม่ผ่าน