MENU

26x494-3 IT Infra and Cloud Tech. (sel topics in cpe/isne)

26x494 - Selected Topics in CPE/ISNE

[ IT Infrastructure and Cloud Tech. ]

 

ขอแนะนำวิชา major elective เป็นทางเลือกอีกหนึ่งหัวข้อครับ

last update: April 4, 2023

 

ภาคเรียนที่เปิดสอน:

- ภาคเรียนที่ 1/2566 : เปิดสอน TuF 14.30 - 16.30

- ภาคเรียนที่ 2/2566 : MTh 9.30-11.00

 

สำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีเกี่ยวกับ IT Infrastructure และ Cloud ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นพื้นฐานในการให้บริการด้าน IT ต่าง ๆ ให้กับองค์กรและลูกค้า

 

เนื้อหาในวิชานี้จะอ้างอิงกับ certification ของ Huawei และ Cisco โดยเราจะเรียน

  1. พื้นฐานการใช้ Cloud

  2. การใช้ Docker ในการพัฒนาซอฟต์แวร์

  3. การใช้ Kubernetes สำหรับ deploy ซอฟต์แวร์

  4. การออกแบบระบบ สำหรับให้บริการออนไลน์แอพพลิเคชัน

 

วิชานี้จะสอนผ่านกระบวนวิชาต่อไปนี้

- Selected Topics in CPE - 261494 (cpe) : sec. 003, 803

- Selected Topics in ISNE - 269494 (isne) : sec. 703

 

สำหรับเวลาเรียน และภาษาที่ใช้ในการสอน ขึ้นอยู่กับผู้เรียนและการตกลงกันครับ