MENU

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.2559

Master of Engineering Program in Computer Engineering

 

STUDY PLAN CLICK

 

ชื่อปริญญาและสาขา

วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ชื่อย่อ วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

Master of Engineering (Computer Engineering) ชื่อย่อ M.Eng.(Computer Engineering)

 

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มุ่งผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพมีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนการวิเคราะห์ ประดิษฐ์ คิดค้นและพัฒนา องค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการบุคลากรที่ขาดแคลนของสังคม

 

วิธีการรับสมัคร

การรับสมัคร : สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย grad.cmu.ac.th

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตร 2 ปี มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรทั้งหมด 36 หน่วยกิต

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

- แผน ก1,ก2 25,000 ต่อหนึ่งภาคการศึกษา
- แผน ข 38,000 ต่อหนึ่งภาคการศึกษา (เหมาจ่ายต่อเทอม)

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
- นักพัฒนาโปรแกรม หรือผู้พัฒนาระบบอัตโนมัติ
- ผู้จัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
- อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

โครงสร้างหลักสูตร CLICK

 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก1

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

 

ก. วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

261798 วศ.คพ.798 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

 

ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย

1. การจัดสัมมนา และการนำเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา

2. ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการในระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่ผ่านการพิจารณา โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 1 เรื่องโดยเป็นผลงานในลักษณะฉบับเต็ม (Full Paper) ที่สามารถค้นหา หรือตรวจสอบได้ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ดังกล่าว จะต้องมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง

3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะและรวบรวม ส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา

 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม

ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย : ภาษาต่างประเทศ

ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา :  

- นักศึกษาจะต้องผ่านการอบรมและการประเมินด้านระเบียบวิธีวิจัยที่จัดขึ้นโดยสาขาวิชาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงในภาคการศึกษาแรก นักศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินการอบรมในภาคการศึกษาแรกสามารถทำการสอบใหม่อีกครั้งหนึ่งภายในสองภาคการศึกษาปกติถัดไป

- ในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่านักศึกษายังขาดพื้นฐานวิชาการบางด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาผู้นั้นจะต้องเข้าเรียนในกระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องนั้นตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยไม่นับหน่วยกิตสะสม

 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 

 

ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

 

1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

- กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

​- กระบวนวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต 

2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง                    - ไม่มี -

 

ข. วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต

 

261799 วศ.คพ.799 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต 
 

ค. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย

 

ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่ผ่านการพิจารณาโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยเป็นผลงานในลักษณะฉบับเต็ม (Full Paper) ที่สามารถค้นหา หรือตรวจสอบได้ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือได้รับการจดอนุสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ดังกล่าว จะต้องมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง

 

ง. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม

 

ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย    ภาษาต่างประเทศ

ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา                    - ไม่มี- 

 

 

แผน ข (ภาคพิเศษ) 

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า    36    หน่วยกิต

 

ก. กระบวนวิชาเรียน    ไม่น้อยกว่า    30    หน่วยกิต

 

กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

กระบวนวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต 

กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ                       -ไม่มี-

กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง                           -ไม่มี-

 

ข. การค้นคว้าแบบอิสระ 6 หน่วยกิต 

   

261797 วศ.คพ.797 การค้นคว้าแบบอิสระ  6  หน่วยกิต 
 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม

 

ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย                      ภาษาต่างประเทศ

ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา                                       -ไม่มี-

 

ง. การสอบประมวลความรู้


ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระหลัก