MENU

261494-8 Startup Raid (selected topics in computer engineering)

*ประกาศวิชาเลือกใหม่*

 

วิชานี้เป็นวิชาพิเศษซึ่งเราจะได้เรียนร่วมกับนักศึกษาจากหลักสูตรอื่น คือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการข้อมูล และสถิติ (คณะวิทยาศาสตร์) และ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (CAMT) ลักษณะเนื้อหาวิชาเป็นมินิซีรีส์จบในตอน 4 ตอน ยาวตอนละ 1 เดือน ดูแลเนื้อหาโดยทีมงานจากทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีแนวทางการเรียนและเนื้อหาเบื้องต้นดังนี้

 

แต่ละเนื้อหามีการอบรม 2-3 สัปดาห์ แล้วต่อด้วย Hackatron 1-2 สัปดาห์ (รวม 4 สัปดาห์) จบในตอน แต่เชื่อมโยงถึงกันได้หมด

 

เนื้อหาที่ 1: Rapid Techstack: Samsee Project [สอนโดยกลุ่มบูรณาการวิทยาการข้อมูล]

เรียนรู้การออกแบบ Interactive Application บน Cloud Techstack ภายในระยะเวลาสั้นๆ เอาไว้เป็นอาวุธลับติดตัวหลังเรียนจบ

 

เนื้อหาที่ 2: Data Pipelining in Practice [สอนโดยบริษัท Big Data Agency]

ล้วงลึกการทำงานด้านข้อมูลอย่างรวบรัด โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เข้าสู่กระบวนการ ETL/ELT ออกแบบ Data Pipelne และทำ Performance Test

 

เนื้อหาที่ 3: Software Engineering in Practice [สอนโดยบริษัทเอกชนลับ ยังไม่เปิดเผย]

สัมผัสชีวิตการทำงานของวิศวกรซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เข้าใจความแตกต่างระหว่างชีวิตในมหาวิทยาลัยและชีวิตจริง วางแผนเส้นทางอาชีพในอนาคต

 

เนื้อหาที่ 4: Start-up: Blood and Tears [สอนโดยบริษัทเอกชนลับ ยังไม่เปิดเผยเช่นกัน]

เรียนรู้วงจรชีวิตแห่งการสร้างบริษัทด้วยตัวเอง ทั้งเชิงธุรกิจ สร้างทีม ออกแบบผลิตภัณฑ์ การตลาด ใครอยากรู้ว่าซมซานเทคของจริงเป็นยังไง พลาดไม่ได้แน่นอน

 

สอนเป็นภาษาไทยเท่านั้น ขออภัยสำหรับนักศึกษา ISNE ด้วยครับ สามารถลงได้แต่ต้องขอเรียนเป็นภาษาไทย

 

รหัสวิชา: 261494 Section 008/808 และ 269494 Section 708

เวลาเรียน: วันพุธบ่าย 13.00-16.00 น.

สถานที่เรียน: Online