MENU

261441 Internet of Things and Big Data

เนื้อหา ส่วนแรก: เป็นการสาธิตและทดลองทำตาม เขียนโปรแกรมบอร์ด MCU + ต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ + ทำแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ "เพื่อ" ส่งค่าจากเซนเซอร์ขึ้นคลาวด์และแสดงผลบนหน้าจอแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ + กดปุ่มสั่งการควบคุมอุปกรณ์จากหน้าจอแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์

 

ส่วนที่สอง: ฟังบรรยายเรื่องเซนเซอร์ และเรื่องการสร้างสถานีเตือนภัยพิบัติ

 

ส่วนที่สาม: ทำโครงงานและนำเสนอ