MENU

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


21 September 2022

โปรดตรวจสอบความถูกต้องและรายละเอียดจากประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 อีกครั้งหนึ่ง

 

Jump to:

 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ

 

โครงการรับนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์

จำนวนรับ: รอบ 1.1 รับ 27 คน, รอบ 1.2 รับ 3 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.75

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 3.00

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.75

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 3.00

  • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า

 • สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย

  • เป็นผู้กำลังศึกษานอกระบบ/ตามอัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เช่น กศน., home school)

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ/ตามอัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เช่น กศน., home school)

 • เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล

  1. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล (ระดับประเทศ) ในการแข่งขันโครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) หรือ

  2. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล (ระดับประเทศ) การประกวดโรงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (YDC.CS & YSC.EN) หรือโครงการอื่นที่เทียบเท่า หรือ

  3. เป็นนักเรียนจากโครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิกที่ผ่านเข้าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ หรือ

  4. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการในระดับเดียวกันกับในข้อ 1-3 ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก โดยสามารถสอบถามข้อมูลการแข่งขันที่เทียบเท่า ทาง e-mail: cpe@eng.cmu.ac.th หรือทางโทรศัพท์ 053-942023

 • ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา

เอกสารประกอบการสมัคร

ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น

 • ใบสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 • ใบแสดงผลการเรียน

 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
  ความยาวไม่เกิน 10 หน้าขนาด A4 โดยประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

  • สรุปผลงานในระดับมัธยมศึกษาที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะของผู้สมัคร การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกหลักสูตร รวมถึงรางวัลที่ผู้สมัครได้รับตามที่โครงการกำหนด พร้อมคำอธิบายรายละเอียดประกอบ

  • เรียงความ ความยาวไม่เกิน 2 หน้าขนาด A4 จากหัวข้อที่กำหนดในเว็บไซต์ https://cmu.to/cpe-tcas-essay

 • คะแนน TGAT/TPAT (ถ้ามี)

  • TGAT ความถนัดทั่วไป

  • TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

  • คะแนนนี้จะได้รับการพิจารณาเมื่อผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบ 1.1

 • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

 

โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น

จำนวนรับ: รอบ 1.1 รับ 13 คน, รอบ 1.2 รับ 2 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 3.00

  • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า

 • ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา

เอกสารประกอบการสมัคร

ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น

 • ใบสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 • ใบแสดงผลการเรียน

 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
  ความยาวไม่เกิน 10 หน้าขนาด A4 โดยประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

  • สรุปผลงานในระดับมัธยมศึกษาที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะของผู้สมัคร สิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกหลักสูตร รวมถึงรางวัลที่ผู้สมัครได้รับ พร้อมคำอธิบายรายละเอียดประกอบ

  • เรียงความ ความยาวไม่เกิน 2 หน้าขนาด A4 จากหัวข้อที่กำหนดในเว็บไซต์ https://cmu.to/cpe-tcas-essay

 • คะแนน TGAT/TPAT (ถ้ามี)

  • TGAT ความถนัดทั่วไป

  • TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

  • คะแนนนี้จะได้รับการพิจารณาเมื่อผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบ 1.1

 • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

 

โครงการ Women in Engineering

จำนวนรับ: รอบ 1.1 รับ 8 คน, รอบ 1.2 รับ 2 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.25

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 3.00

  • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า

 • สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย

  • เป็นผู้กำลังศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เช่น กศน., home school)

 • เป็นนักเรียนเพศหญิง

 • ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา

เอกสารประกอบการสมัคร

ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น

 • ใบสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 • ใบแสดงผลการเรียน

 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
  ความยาวไม่เกิน 10 หน้าขนาด A4 โดยประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

  • สรุปผลงานในระดับมัธยมศึกษาที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะของผู้สมัคร การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกหลักสูตร รวมถึงรางวัลที่ผู้สมัครได้รับตามที่โครงการกำหนด พร้อมคำอธิบายรายละเอียดประกอบ

  • เรียงความ ความยาวไม่เกิน 2 หน้าขนาด A4 จากหัวข้อที่กำหนดในเว็บไซต์ https://cmu.to/cpe-tcas-essay

 • คะแนน TGAT/TPAT (ถ้ามี)

  • TGAT ความถนัดทั่วไป

  • TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

  • คะแนนนี้จะได้รับการพิจารณาเมื่อผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบ 1.1

 • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

 

โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถทางวิศวกรรม

จำนวนรับ: รอบ 1.1 รับ 10 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า

 • เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่มีโครงการความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากโรงเรียน

 • ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา

เอกสารประกอบการสมัคร

ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น

 • ใบสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 • หนังสือรับรอง (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  • หนังสือรับรองคุณสมบัติผู้สมัครจากโรงเรียน ตามที่โครงการกำหนด

 • ใบแสดงผลการเรียน

 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
  ความยาวไม่เกิน 10 หน้าขนาด A4 โดยประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

  • สรุปผลงานในระดับมัธยมศึกษาที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะของผู้สมัคร การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกหลักสูตร รวมถึงรางวัลที่ผู้สมัครได้รับตามที่โครงการกำหนด พร้อมคำอธิบายรายละเอียดประกอบ

  • เรียงความ ความยาวไม่เกิน 2 หน้าขนาด A4 จากหัวข้อที่กำหนดในเว็บไซต์ https://cmu.to/cpe-tcas-essay

  • หนังสือรับรองคุณสมบัติผู้สมัครจากโรงเรียน

 • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

 

โครงการความร่วมมือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

จำนวนรับ: รอบ 1.1 รับ 3 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.75

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 3.00

  • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า

 • สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย

  • เป็นผู้กำลังศึกษานอกระบบ/ตามอัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เช่น กศน., home school)

 • เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศอันดับสอง จากโครงการความร่วมมือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

เอกสารประกอบการสมัคร

ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น

 • ใบสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 • ใบแสดงผลการเรียน

 • เรียงความ ตามที่โครงการกำหนด (ไม่มีแบบฟอร์ม)
  ความยาวไม่เกิน 2 หน้าขนาด A4 จากหัวข้อที่กำหนดในเว็บไซต์ https://cmu.to/cpe-tcas-essay

 • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

 

โครงการการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

จำนวนรับ: รอบ 1.1 รับ 2 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50

  • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า

 • โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

  • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

เอกสารประกอบการสมัคร

ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น

 • ใบสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 • ใบแสดงผลการเรียน

 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  • เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

 • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

 

โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น

จำนวนรับ: รอบ 1.1 รับ 13 คน, รอบ 1.2 รับ 2 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 2.75

  • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า

เอกสารประกอบการสมัคร

ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น

 • ใบสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 • ใบแสดงผลการเรียน

 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
  ความยาวไม่เกิน 10 หน้าขนาด A4 โดยประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

  • สรุปผลงานในระดับมัธยมศึกษาที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะของผู้สมัคร สิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกหลักสูตร รวมถึงรางวัลที่ผู้สมัครได้รับ พร้อมคำอธิบายรายละเอียดประกอบ

  • เรียงความ ความยาวไม่เกิน 2 หน้าขนาด A4 จากหัวข้อที่กำหนดในเว็บไซต์ https://cmu.to/cpe-tcas-essay

 • คะแนน TGAT/TPAT (ถ้ามี)

  • TGAT ความถนัดทั่วไป

  • TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

  • คะแนนนี้จะได้รับการพิจารณาเมื่อผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบ 1.1

 • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

 

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย

 

โครงการรับนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์

จำนวนรับ: รอบ 1.1 รับ 3 คน, รอบ 1.2 รับ 1 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.75

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 3.00

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.75

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 3.00

  • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า

 • สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย

  • เป็นผู้กำลังศึกษานอกระบบ/ตามอัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เช่น กศน., home school)

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ/ตามอัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เช่น กศน., home school)

 • เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล

  1. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล (ระดับประเทศ) ในการแข่งขันโครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) หรือ

  2. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล (ระดับประเทศ) การประกวดโรงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (YDC.CS & YSC.EN) หรือโครงการอื่นที่เทียบเท่า หรือ

  3. เป็นนักเรียนจากโครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิกที่ผ่านเข้าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ หรือ

  4. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการในระดับเดียวกันกับในข้อ 1-3 ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก โดยสามารถสอบถามข้อมูลการแข่งขันที่เทียบเท่า ทาง e-mail: cpe@eng.cmu.ac.th หรือทางโทรศัพท์ 053-942023

เอกสารประกอบการสมัคร

ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น

 • ใบสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 • ใบแสดงผลการเรียน

 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
  ความยาวไม่เกิน 10 หน้าขนาด A4 โดยประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

  • สรุปผลงานในระดับมัธยมศึกษาที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะของผู้สมัคร การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกหลักสูตร รวมถึงรางวัลที่ผู้สมัครได้รับตามที่โครงการกำหนด พร้อมคำอธิบายรายละเอียดประกอบ

  • เรียงความ ความยาวไม่เกิน 2 หน้าขนาด A4 จากหัวข้อที่กำหนดในเว็บไซต์ https://cmu.to/isne-tcas-essay

 • คะแนน TGAT/TPAT (ถ้ามี)

  • TGAT ความถนัดทั่วไป

  • TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

  • คะแนนนี้จะได้รับการพิจารณาเมื่อผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบ 1.1

 • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

 

โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ

จำนวนรับ: รอบ 1.1 รับ 3 คน, รอบ 1.2 รับ 1 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.75

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.75

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00

  • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า

 • สำหรับหลักสูตรนานาชาติ

  • หากผู้สมัครศึกษาอยู่ในหลักสูตรนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ต้องมีผลการเรียนเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4,5 และ/หรือ 6 ไม่น้อยกว่า 2.75 ของแต่ละชั้นปี

 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

  • เป็นผู้ที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

  • ผู้สมัครที่ไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ให้คำนวณเฉพาะภาคเรียนที่ได้ศึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้ต้องส่งสำเนาเอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) และหนังสือรับรองจากโรงเรียนด้วย

เอกสารประกอบการสมัคร

ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น

 • ใบสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 • ใบแสดงผลการเรียน

 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
  ความยาวไม่เกิน 10 หน้าขนาด A4 โดยประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

  • สรุปผลงานในระดับมัธยมศึกษาที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะของผู้สมัคร การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกหลักสูตร รวมถึงรางวัลที่ผู้สมัครได้รับตามที่โครงการกำหนด พร้อมคำอธิบายรายละเอียดประกอบ

  • เรียงความ ความยาวไม่เกิน 2 หน้าขนาด A4 จากหัวข้อที่กำหนดในเว็บไซต์ https://cmu.to/isne-tcas-prompts

  • วิดีโอแนะนำตนเอง ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยแนะนำตนเองและแสดงแนวคิดความตั้งใจในการเข้าศึกษาต่อเป็นภาษาอังกฤษ ให้ผู้สมัครอัพโหลดวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต แล้วแนบลิงก์ในรูปแบบ URL หรือ QR code เพื่อเข้าถึงวิดีโอดังกล่าวมาใน portfolio

 • คะแนน TGAT/TPAT (ถ้ามี)

  • TGAT ความถนัดทั่วไป

  • TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

  • คะแนนนี้จะได้รับการพิจารณาเมื่อผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบ 1.1

 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  • กรณีผู้สมัครไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ จะต้องแนบ

   • สำเนาเอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ

   • หนังสือรับรองจากโรงเรียน

 • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

 

โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น

จำนวนรับ: รอบ 1.1 รับ 3 คน, รอบ 1.2 รับ 1 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 2.75

  • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า

 • ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา

เอกสารประกอบการสมัคร

ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น

 • ใบสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 • ใบแสดงผลการเรียน

 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
  ความยาวไม่เกิน 10 หน้าขนาด A4 โดยประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

  • สรุปผลงานในระดับมัธยมศึกษาที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะของผู้สมัคร สิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกหลักสูตร รวมถึงรางวัลที่ผู้สมัครได้รับ พร้อมคำอธิบายรายละเอียดประกอบ

  • เรียงความ ความยาวไม่เกิน 2 หน้าขนาด A4 จากหัวข้อที่กำหนดในเว็บไซต์ https://cmu.to/isne-tcas-essay

 • คะแนน TGAT/TPAT (ถ้ามี)

  • TGAT ความถนัดทั่วไป

  • TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

  • คะแนนนี้จะได้รับการพิจารณาเมื่อผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบ 1.1

 • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

 

โครงการ Women in Engineering

จำนวนรับ: รอบ 1.1 รับ 3 คน, รอบ 1.2 รับ 1 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.25

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 3.00

  • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า

 • สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย

  • เป็นผู้กำลังศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เช่น กศน., home school)

 • เป็นนักเรียนเพศหญิง

 • ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา

เอกสารประกอบการสมัคร

ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น

 • ใบสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 • ใบแสดงผลการเรียน

 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
  ความยาวไม่เกิน 10 หน้าขนาด A4 โดยประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

  • สรุปผลงานในระดับมัธยมศึกษาที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะของผู้สมัคร การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกหลักสูตร รวมถึงรางวัลที่ผู้สมัครได้รับตามที่โครงการกำหนด พร้อมคำอธิบายรายละเอียดประกอบ

  • เรียงความ ความยาวไม่เกิน 2 หน้าขนาด A4 จากหัวข้อที่กำหนดในเว็บไซต์ https://cmu.to/isne-tcas-essay

 • คะแนน TGAT/TPAT (ถ้ามี)

  • TGAT ความถนัดทั่วไป

  • TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

  • คะแนนนี้จะได้รับการพิจารณาเมื่อผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบ 1.1

 • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)