MENU

ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565


25 May 2022

ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

ดูรายละเอียดประกาศได้ที่ https://cmu.to/stdinfo

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานตัวฯ เพิ่มเติมที่ https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/