MENU

โครงการช่วยเหลือบรรเทาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโรนา 2019


15 July 2020

การกรอกข้อมูลขอคืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของโครงการช่วยเหลือบรรเทาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ หรือสาธารณภัย

 

 

 

 

การกรอกข้อมูลขอคืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2 สำหรับบัณฑิตศึกษาที่ไม่ได้เข้ามากรอกข้อมูลในรอบที่ 1 และบัณฑิตที่กรอกในรอบที่ 1 แล้วไม่ได้รับการโอนเงิน เนื่องจากข้อมูลที่กรอกเข้ามาไม่ถูกต้อง หรือบัญชีที่รับเงินติดปัญหา ของโครงการช่วยเหลือบรรเทาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ หรือสาธารณภัย ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ได้ที่ https://bit.ly/3h1e3Bj

 

** สำหรับประกาศสรุปผลการโอนเงินในรอบที่ 1 จะประกาศผลการโอนในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 "

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  งานการเงิน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.  0-5394-3125