MENU

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) สนับสนุนอุปกรณ์ห้อง COMPUTER NETWORK LAB


26 August 2022

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอขอบคุณ "บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)" ที่สนับสนุนอุปกรณ์ห้อง COMPUTER NETWORK LAB และจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ทฤษฎีระบบสายสัญญาณเครือข่ายพื้นฐาน และการเชื่อมต่อสายสัญญาณ LAN FIBER OBTIC ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนการสอนต่อไป