MENU

Cybersecurity Engineering @CPECMU เริ่มแล้วในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นี้ 


11 May 2023

Cybersecurity Engineering Track เป็นกลุ่มวิชา Major Elective สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ของหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เริ่มในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และพัฒนาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรนานาชาติ) ในอนาคต จัดการเรียนการสอนร่วมระหว่างคณาจารย์จากภาควิชา และผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ACIS และพันธมิตร เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริงในการทำงานกลุ่มวิชาประกอบด้วย 

 

กลุ่มวิชาเลือก Cybersecurity Engineering ออกแบบจาก NIST Cybersecurity Framework ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้าน Cybersecurity และเป็นกรอบของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ 2562 

 

261381    การจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Management)
261382    ความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายและการควบคุมด้านเทคโนโลยี (Network Security and Technological Controls)
261383    การวิเคราะห์และตรวจหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Threat Analysis and Detection)
261481    การตอบสนองต่อเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Incident Response)
261482    การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และความพร้อมรับมือภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Audit and Cyber Resilience)

 

สำหรับภาคการศึกษา 1/66  นักศึกษาที่สนใจสามารถลงเรียนหัวข้อ Cybersecurity Management ได้ภายใต้วิชา 261498 และ 269498 Selected topic in Computer Networks