MENU

หัวข้อเรียงความ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2566


03 August 2022

ให้ผู้สมัครแต่งเรียงความ ความยาวไม่เกิน 2 หน้าขนาด A4 โดยเลือกเขียนมา 1 หัวข้อจากตัวเลือกต่อไปนี้

กรุณาระบุหัวข้อที่ท่านเลือกให้ชัดเจนในตัวเรียงความ

 1. เล่าถึงความสำเร็จที่ท่านภาคภูมิใจที่สุด และเล่าถึงความล้มเหลวครั้งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของท่าน  ท่านเรียนรู้จากเหตุการณ์เหล่านี้อย่างไร

 2. เขียนแนะนำเกี่ยวกับชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่  ท่านคิดว่าชุมชนของท่านยังขาดแคลนเทคโนโลยีในด้านใดบ้าง และท่านคิดว่าความรู้และทักษะที่ท่านจะได้รับจากการศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นั้นจะช่วยให้ท่านพัฒนาชุมชนของท่านได้อย่างไร

 3. เล่าถึงช่วงเวลาที่ท่านเริ่มสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  นับจากจุดนั้น ท่านได้เติมเต็มความสนใจดังกล่าวอย่างไรบ้าง  เหตุใดความสนใจนี้จึงทำให้ท่านตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาต่อที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 4. หากท่านได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่านคิดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาภาควิชาได้อย่างไรบ้าง และคิดว่าภาควิชาจะช่วยพัฒนาตัวท่านได้อย่างไรบ้าง

 5. หากท่านไม่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งในรอบนี้หรือรอบถัดๆ ไป ท่านจะทำอย่างไรต่อไป

 6. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใดที่ท่านเห็นว่าล้ำหน้าที่สุดในปัจจุบัน  ท่านคิดว่าจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าวในชีวิตประจำวันของท่านได้อย่างไรบ้าง

 7. บุคคลต้นแบบในแวดวงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ท่านเห็นเป็นตัวอย่างคือใคร  บุคคลดังกล่าวมีบทบาทอย่างไรในตัวท่านบ้าง

 8. ความฝันของท่าน และสิ่งที่ท่านคาดหวังหลังสำเร็จการศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเช่นใด  ท่านคิดว่าจะเติมเต็มความฝันและความคาดหวังดังกล่าวได้ด้วยวิธีการใดบ้าง

 9. ผู้สมัครบางท่านมีภูมิหลัง อัตลักษณ์ ความสนใจ หรือความสามารถพิเศษที่มีความหมายอย่างยิ่งจนตัวผู้สมัครเชื่อว่าใบสมัครจะขาดความสมบูรณ์หากขาดส่วนนี้ไป  กรุณาเล่าถึงเรื่องราวของท่านหากท่านคิดว่าตนเองเป็นผู้สมัครในกลุ่มดังกล่าว

 10. ย้อนนึกถึงช่วงเวลาที่ท่านตั้งคำถามหรือพยายามท้าทายความเชื่อหรือแนวคิดที่ท่านอาจไม่เห็นด้วย  สิ่งใดจุดชนวนให้ท่านริเริ่มกระบวนการดังกล่าว  ผลลัพธ์ที่ได้จากการตั้งคำถามหรือการท้าทายเป็นอย่างไร  เกิดการเปลี่ยนแปลงใดในตัวท่านและสังคมรอบตัวท่านบ้าง

 11. ส่งเรียงความในหัวข้ออื่นๆ ที่ท่านต้องการ โดยอาจจะเป็นเรียงความที่ท่านได้เคยเขียนไว้ก่อนแล้ว หรือเป็นหัวข้อที่ท่านตั้งขึ้นมาเองก็ได้