MENU

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 7


03 November 2021

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 7)

วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564

เดิม  จันทร์ที่ 22 - ศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เปลี่ยนแปลงเป็น  พุธที่ 15 - พฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://cmu.to/R4OsL