MENU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับนักศึกษาระบบ TCAS 2565


20 December 2021

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 จำนวน 10,991 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564) โดยแบ่งการรับสมัครเป็น 4 รอบ ดังนี้

 

รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio

จำนวน 3,190 คน รับสมัครนักเรียนทั่วประเทศที่มีความสามารถพิเศษ ตามคุณสมบัติที่คณะ/สาขาวิชากำหนด โดยแบ่งโครงการที่รับสมัครเป็น 2 ประเภท คือ โครงการที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล ประกอบด้วย การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน และโครงการพิเศษ รับสมัครในวันที่ 9-23 ธันวาคม 2564 ส่วนโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ของคณะ

 

รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota

จำนวน 5,495 คน รับสมัครนักเรียนตามคุณสมบัติ และคะแนนสอบวิชา O-NET, GAT/PAT และวิชาสามัญตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด โดยแบ่งโครงการที่รับสมัครเป็น 2 ประเภท คือ โครงการที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล ประกอบด้วย โครงการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ โครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ โครงการชาวไทยภูเขา และโครงการพิเศษ รับสมัครในวันที่ 14-24 กุมภาพันธ์ 2565 ส่วนโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ ดูกำหนดการและรายละเอียดการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ของคณะ

 

รอบที่ 3 แบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission

จำนวน 2,306 คน รับสมัครนักเรียนทั่วประเทศตามข้อมูลที่กำหนดองค์ประกอบวิชา และค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคำนวณคะแนน และคะแนนขั้นต่ำตามที่กำหนด ได้แก่ วิชา GAT/PAT และวิชาสามัญ ดำเนินการรับสมัครโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) คัดเลือก ในวันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565 ทางเว็บไซต์ http://student.mytcas.com

 

รอบที่ 4 แบบที่ 4 รับตรงอิสระ Direct Admission

จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบภายหลัง

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครในแต่ละคณะ/สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทางเว็บไซต์ http://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 0 5394 8915-19