MENU

มช. รับสมัคร TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2565


09 December 2021

 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ในปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ แบบที่ 1 รับสมัครนักเรียนทั่วประเทศที่มีความสามารถพิเศษ ตามคุณสมบัติที่คณะ/สาขาวิชากำหนด โดยแบ่งโครงการที่รับสมัครเป็น 2 ประเภท คือ โครงการที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล ประกอบด้วย การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน และโครงการพิเศษ รับสมัครในวันที่ 9-23 ธันวาคม 2564 ส่วนโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ของคณะ

 

ผู้สมัครต้องตรวจคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละโครงการตามที่ระบุไว้ และสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 อันดับการเลือกจากประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล ยกเว้นการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์เลือกได้ 2 อันดับการเลือก

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 0 5394 8915-1

 

 

 

ประกาศการรับสมัคร

https://cmu.to/TCAS1CMU

 

คู่มือการใช้งานระบบรับสมัคร

https://cmu.to/ManualTCAS1