MENU

การรับบัตรประจำตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 63


08 October 2020

การรับบัตรประจำตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 63

วันที่ 16-19 ตุลาคม 2563 ณ อาคารพลศึกษา 1 (ข้างสนามกีฬากลาง มช.)

 

 

 

 

เปิดระบบจองคิวรับบัตร ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ปิดระบบวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 23.59 น.

 

ขั้นตอน/เอกสารการรับบัตร

• จองคิวรับบัตร ผ่านระบบงานทะเบียนการศึกษา ที่ https://cmu.to/4FgOR ตามช่วงเวลาที่กำหนด

• พิมพ์เอกสารการจองคิวจากระบบ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย)

• ติดต่อรับบัตรในวันเวลาที่ได้จองไว้เท่านั้น

• ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขของรัฐ โดยสวมหน้ากาก และเว้นระยะห่าง (Social Distancing)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 0 5394 8915