MENU

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุมการตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งในช่องปาก


31 January 2024

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ “การตรวจวินิจฉัยรอยโรคมะเร็งในช่องปากและการใช้แอพพลิเคชั่น RISKOCA (Risk Oral Cancer Application)” ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567

 

 

 

การประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ กรมอนามัย, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นพ.ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดประชุม โดยมี ทพญ.อุมาพร รุ่งรัศมีทวีมานะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม โดยมี ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายเรื่อง การดูรอยโรคให้เป็น วินิจฉัยให้ถูกต้อง พร้อมให้การรักษาที่เหมาะสม ทพ.ดร.แมนสรวง วงศ์อภัย ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ บรรยายเรื่อง การตรวจคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงในการเกิดรอยโรคก่อนมะเร็งและมะเร็งช่องปากด้วยระบบ Dashboard และ AI คุณธวัชชัย สุธาชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ บรรยายเรื่องการใช้แอพพลิเคชันในการตรวจคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดรอยโรคก่อนมะเร็งและมะเร็งช่องปาก รศ.ดร.ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายเรื่องการวิเคราะห์รอยโรคก่อนมะเร็งและมะเร็งช่องปากด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ ทพ.วิชานน์โชติ ราชวัง รพ.สว่างวีระวงศ์ บรรยายเรื่อง แนวทางพื้นฐานง่าย ๆ ในการคัดกรองรอยโรคเบื้องต้น โดยมี ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน และมีผู้ร่วมประชุมออนไลน์ที่เป็นเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศจำนวน 106 คน