MENU

เมืองไทยประกันชีวิต และ แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี บริจาคอุปกรณ์เครือข่ายให้กับ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช.


10 August 2020

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอขอบพระคุณ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) และ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ได้ทำการบริจาคอุปกรณ์เครือข่าย ได้แก่ สวิตช์และเราต์เตอร์รวมทั้งหมด 24 เครื่อง ให้แก่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดย คุณปรัชญา วงอุ้ย ตัวแทนจาก บริษัท เมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) และ คุณ​กิตติคุณ วิทยาภาสิทธิ์ ตัวแทนจาก  บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

 

 

 

 

ทางภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้นำอุปกรณ์ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนกับนักศึกษาต่อไป