MENU

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)


20 August 2020

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคุณมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการบริษัท บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน สำนักงานมหาวิทยาลัย

 

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นการทำบันทึกข้อตกลงเพื่อการสร้างหลักสูตรและดำเนินการสอนร่วมกัน การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรร่วมกันเพื่อให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามปรัชญาของหลักสูตร มีการร่วมมือทางวิชาการและวิจัยร่วมกัน พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนบุคคลากรเพื่อเสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพในขณะศึกษา สหกิจศึกษา และการฝึกงานของนักศึกษา มีระยะเวลา 60 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2568