MENU

การขอทำบัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 65)


02 June 2022

 

 

 

เตรียมความพร้อมสำหรับการขอทำบัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 65)

ขั้นตอนการขอทำบัตร https://cmu.to/StudentCardNDID