MENU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือ หัวเว่ย สร้างความร่วมมือการเรียนรู้ยุคดิจิทัล


23 November 2020

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Mr. Jason Peng, Vice President of Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รองศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษฏ์ มั่นคง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์กษิต ระมิงค์วงศ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ สมจิต อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

หลังจากการลงนามความร่วมมือนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้รับการสนับสนุนหลักสูตรอบรมด้านเทคโนโลยีจากบริษัทหัวเว่ย ซึ่งประกอบด้วยหลายหลักสูตร อาทิ อุปกรณ์โครงข่ายสื่อสาร ระบบคลาวด์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ปัญญาประดิษฐ์ และอื่น ๆ และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จะได้รับการสนับสนุนสิทธิเข้าสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสมัครเข้าทำงานในองค์กรที่ใช้อุปกรณ์โครงข่ายสื่อสารของบริษัทหัวเว่ยในภายภาคหน้า

 

นอกจากนั้นนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ยังสามารถสมัครฝึกงานและสหกิจศึกษากับบริษัทหัวเว่ย รวมถึงความร่วมมือในระดับหน่วยงานอื่น อาทิ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัย การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนวัตกรรม และความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อีกมากมาย