MENU

เปลี่ยนแปลงวันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2564


20 September 2021

 

ปลี่ยนแปลงวันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2564
เป็นวันที่ 11-12, 14-22, 24-26 ต.ค. 2564

นักศึกษาโปรดตรวจสอบวันสอบใหม่ ได้ที่ http://cmu.to/gkr6D