MENU

วิศวฯ มช. x ACIS จับมือกันพัฒนาบุคลากรรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์


16 January 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาบุคลากรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” กับบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รังสรรค์รูปแบบการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ จากประสบการณ์ เข้าใจกระบวนการทำงานของบริษัท อีกทั้งเพื่อให้คณะฯ สามารถสร้างบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน มีความพร้อมในการประกอบอาชีพด้านดังกล่าวได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา

 

อ่านข่าวต่อได้ที่ https://eng.cmu.ac.th/?p=31093