MENU

Cybersecurity Engineering track ร่วมกับ บริษัท ACIS Professional Center Co., Ltd.


19 April 2023

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 - คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขับเคลื่อนความร่วมมือการพัฒนากลุ่มรายวิชา Cybersecurity Engineering track ร่วมกับบริษัทพันธมิตร ณ บริษัท ACIS Professional Center Co., Ltd. และ บริษัท Cybertron Co., Ltd. ซึ่งจะเริ่มเปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นี้

 

โดยมีคุณกษพล บวรศรีการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ACIS Professional Center Co., Ltd. และ คุณนภัทร อรุณธนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Cybertron Co., Ltd. ให้การต้อนรับและหารือร่วมกัน

 

Cybersecurity Engineering track เป็บกลุ่มวิชาเลือกที่ออกแบบจาก NIST Cybersecurity Framework และจัดการเรียนการสอนร่วมระหว่างคณาจารย์จากภาควิชา และผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ACIS และพันธมิตร เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริงในการทำงาน

 

นักศึกษาที่เลือกเรียนใน track นี้จะได้รับการสนับสนุนให้สอบ cybersecurity certificate อย่างน้อย 1 ใบก่อนจบการศึกษา สร้างความพร้อมให้กับนักศึกษาสามารถทำงานได้ทันทีหลังจบการศึกษา

 

ทางภาควิชาวิศวกรรมกรรมคอมพิวเตอร์ ขอขอบคุณบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ และ บริษัท ไซเบอร์ตรอน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้