MENU

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังด้านทันตสาธารณสุข


03 August 2023

"ประชุมคณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังด้านทันตสาธารณสุข ประเด็นการตรวจคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงการเกิดรอยโรคก่อนมะเร็งและมะเร็งช่องปาก ของศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2"

 

โดยการประชุมในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิระยะกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมนักศึกษา ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังด้านทันตสาธารณสุข ประเด็นการตรวจคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงการเกิดรอยโรคก่อนมะเร็งและมะเร็งช่องปาก ของศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม