MENU

แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มช. ในช่วงสถานการณ์ COVID-19


02 November 2021

 

 

 

1.นักศึกษาและบุคลากรมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 หรือไปยังสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ให้กรอกแบบฟอร์ม “ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม” https://cmu.to/ReportCoV19

2.นักศึกษาและบุคลากรได้รับแจ้งว่าผลตรวจสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019 เป็นบวกให้กรอกแบบฟอร์ม “ร่วมด้วยช่วยกัน” https://cmu.to/ReportCoV19PCRTEST

3.นักศึกษาและบุคลากรได้รับแจ้งว่าผลตรวจสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019 เป็นลบและ มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ท้องเสียให้กรอกแบบฟอร์ม “สังเกตอาการ” https://cmu.to/COVID19MCounseling

4.แบบประเมินความเสี่ยงและขอรับการตรวจ หาเชื้อ COVID-19 แบบ RT-PCR (Real Time PCR) https://cmu.to/Self-ScCoV19

5. เดินทางเข้าสู่ มช.

 

เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

1. ให้ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด

2. ก่อนเดินทาง ให้รายงานตัวเข้าสู่ มช. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 วัน ผ่าน https://cmu.to/ReportCoV19R *หากมีข้อจำกัดในการกักแยกตนเอง ให้ติดต่อคณะ/ส่วนงานที่สังกัด

3. ลงข้อมูลใน "CM-CHANA" ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ผ่าน https://cmsdm.net/COVIDH/cm_index.php ก่อนเดินทางเข้าเชียงใหม่ และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำจาก CM-CHANA หากไม่ได้รับข้อความ โทร : 084-805-3131

4. ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ พร้อมเอกสารตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่

5. ให้กักแยกตนเอง 14 วัน หรือคุมไว้สังเกตตามดุลยพินิจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และรายงานสุขภาพต่อเนื่อง ผ่าน CMU SELF HEALTH CHECK for COVID -19 ที่ https://cmsdm.net/CMUCOVID/pages-login.php

6. เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยลงทะเบียนเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ล่วงหน้า 1 วัน ผ่าน https://cmu.to/ReportCoV19PCR หากได้รับวัคซีนครบแล้ว ไม่ต้องตรวจหาเชื้อ COVID-19 เว้นแต่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก

 

เดินทางมาจากพื้นที่อื่น

1. ให้ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด

2. ก่อนเดินทาง ให้รายงานตัวเข้าสู่ มช. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 วัน ผ่าน https://cmu.to/ReportCoV19R 

3. ลงข้อมูลใน "CM-CHANA" ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ผ่าน https://cmsdm.net/COVIDH/cm_index.php ก่อนเดินทางเข้าเชียงใหม่

4. ให้สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิดและรายงานสุขภาพต่อเนื่อง ผ่าน CMU SELF HEALTH CHECK for COVID -19 ที่ https://cmsdm.net/CMUCOVID/pages-login.php ดูน้อยลง