MENU

การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ


03 May 2023

การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ePro) ประจำปีการศึกษา 2566

 

กำหนดการจัดสอบ

วันเสาร์ที่ 10 - วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 รวม 4 วัน ๆ ละ 4 คาบเวลา

รอบที่ 1 เวลา 08.00 - 10.00 น.

รอบที่ 2 เวลา 10.30 - 12.30 น.

รอบที่ 3 เวลา 13.00 - 15.00 น.

รอบที่ 4 เวลา 15.30 - 17.30 น.

 

นักศึกษาสามารถตรวจสอบวัน คาบเวลาสอบ และสถานที่สอบ ได้ทางเว็บไซต์ https://cet.cmu.ac.th ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานวิชาการ มช. โทร. 053-94-3698

ประกาศการจัดสอบ CMU-ePro 2566