MENU

การจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา


12 October 2020

<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="https://cmu.ac.th/content/Article/2020/15b4ed97-29b0-4411-b40b-58522ef2660a/57d51b39-0905-4325-81ec-3c218aa10d56.jpg" style="height:70%; width:60%" /></p>

<p style="text-align:center">&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<h3><span style="color:#000000">การจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-eGrad) ประจำปีการศึกษา 2563</span></h3>

<p><span style="color:#000000">ด้วยที่ประชุมคณะทำงานจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 ได้มีมติให้กำหนดการจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-eGrad) ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนวันจัดสอบ รวม 7 วัน ดังนี้</span><br />
&nbsp;</p>

<p><span style="color:#c0392b">&bull; วันศุกร์ที่ 23 (วันหยุดราชการ) , วันเสาร์ที่ 24, และวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563</span></p>

<p><span style="color:#c0392b">&bull; วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563</span></p>

<p><span style="color:#c0392b">&bull; วันพุธที่ 9 , วันเสาร์ที่ 12 และวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563&nbsp;</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="color:#000000">โดยให้นักศึกษาใช้ IT Account ของตนเองลงทะเบียนการสอบผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์</span>&nbsp;<a href="https://cet.cmu.ac.th/">https://cet.cmu.ac.th/&nbsp;</a><span style="color:#000000">ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 (ตั้งแต่เวลา 12.00 น.) &ndash; วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 (ปิดระบบลงทะเบียนในเวลา 12.00 น.)โดยเลือกวันและคาบเวลาสอบตามความต้องการของนักศึกษา และพิมพ์ใบลงทะเบียนสอบไว้เป็นหลักฐานสำหรับการเข้าสอบ ทั้งนี้ คณะ/วิทยาลัยสามารถตรวจสอบและติดตามการลงทะเบียนของนักศึกษาและรายชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบแล้วทุกรอบการสอบได้ทางเว็บไซต์</span>&nbsp;<a href="https://cet.cmu.ac.th/">https://cet.cmu.ac.t</a></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="color:#000000">รายละเอียดเพิ่มเติม</span><a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/184n0aZRV8DJz5N0QIGlEP60uuBr23vR2">&nbsp;https://drive.google.com/drive/u/0/folders/184n0aZRV8DJz5N0QIGlEP60uuBr23vR2</a></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="color:#000000">สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-3698</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>ข้อมูลโดย : ศูนย์ประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p>