MENU

เกี่ยวกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบันได้ผลิตวิศวกรที่เป็นที่ยอมรับของทั้งภาครัฐและเอกชนออกไปทำงานในหลายสาขา เช่น วิศวกรระบบเครือข่าย นักพัฒนาโปรแกรม และนักออกแบบระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมเป็นต้น

 

Vision

 

Knowledge of tomorrow, ready for your learning today

 

Mission

 

คอมพิวเตอร์เป็นศาสตร์ที่มีผลวัตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จึงปรับตัวอยู่เสมอเพื่อให้นักศึกษาทุกคนพร้อมที่จะออกไปทำงานจริงในอตุสาหกรรม นอกจากนั้น ด้วยทีมนักวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้นำเอาความชำนาญเข้ามาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน แบะบริการวิชาการให้กับทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย

 

Curriculum

 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่จะจบไปทำงานในอุตสาหกรรมได้ทันที โดยมีความร่วมมือกับบริษัทและหน่วยงานต่างๆ เพื่อที่จะทำการปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชา ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ หลักสูตรของภาควิชา ประกอบไปด้วยวิชาพื้นฐานทงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิชาเลือกตามความสนใจของนักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา ได้เปิดสอนทั้งแบบภาคปกติและภาคพิเศษ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการต่อยอดความรู้จากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือผู้เรียนที่ทำงานแล้วต้องการเพิ่มโอกาสในหน้าที่การงาน