MENU

ICode Programming Contest 2019

DATE: 10-Jun-2019

การแข่งขัน iCode2019 เป็นการจัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ซึ่งมีการจัดการแข่งขันและจัดโดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเน้นการพัฒนาด้าน Algorithms ให้ผู้เข้าแข่งขันได้แก้ไขโจทย์ปัญหาภายใต้สภาวะที่จำกัด โดยผู้แข่งขันทั้ง 3 คน จะต้องแก้ไขปัญหา 5-10 ข้อ ภายในเวลา 2 ชั่วโมง โดยมีคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง

 

รายละเอียดการแข่งขัน

1. การแข่งขันเป็นทีมๆละ 3 คน โดยสมาชิกในทีมต้องมาจากโรงเรียนเดียวกัน สามารถมีหัวหน้าทีมเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนหรือรุ่นพี่ที่ำกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้(รุ่นพี่ไม่จำเป็นต้องจบมาจากโรงเรียนเดียวกับผู้เข้าแข่งขัน)

1.1 หัวหน้าทีมมีหน้าที่คอยกำกับเป็นโค้ช ไม่สามารถเข้ารวมแข่งขันได้และไม่มีสิทธิ์ได้รับโอกาสสัมภาษณ์ในโครงการอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์ได้

1.2 ถ้าไม่มีหัวหน้าทีม สามารถติดต่อที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช. ตามเบอร์โทรข้างล่างเพื่อให้ทางผู้จัดหารุ่นพี่ที่เหมาะสมมาช่วยเป็นหัวหน้าทีมให้ได้(รุ่นพี่มีประสบการณ์ในการแข่งขันระดับประเทศ)

2. การแข่งขันมี 2 รอบด้วยกัน

- รอบคัดเลือก: เป็นการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสภาพแวดล้อมปิด การแข่งขันจะแบ่งทีมทั้งหมดออกเป็น สาย A 22 ทีม และ  สาย B 22 ทีมทำการแข่งขัน สายละ 60 นาที โดยคัดเลือก 22 อันดับแรกเพื่อเข้าไปแข่งในรอบชิงชนะเลิศ

- รอบชิงชนะเลิศ: เป็นการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสภาพแวดล้อมปิด เป็นเวลา 120 นาที โดย สมาชิก ทั้ง 3 คน จะต้องช่วยกัน แก้โจทย์ปัญหา ให้เสร็จ ภายในเวลาที่กำหนด โดยสามารถใช้ ภาษา C,C++ , JAVA หรือ Python ในการแข่งขันได้   

 

เงินรางวัล

เงินรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 5,000บาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 3,000 บาท

สมาชิกของทีมที่ได้รับรางวัล จะได้รับโอกาสเข้าสัมภาษณ์โครงการอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาของ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ)

 

กำหนดการจัดกิจกรรม iCode 2019

 

วันที่

กิจกรรม

17 - 30 มิถุนายน 2562

เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขัน

1 กรกฏาคม 2562

ประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารวมการแข่งขัน iCode 2019

1 กรกฏาคม 2562

เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน iCode 2019
** สำหรับทีมที่ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน สามารถลงทะเบียนร่วมอบรมในครั้งนี้ได้

12 กรกฏาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมฝนการแข่งขัน

20-21 กรกฏาคม 2562

อบรมเตรียมความพร้อมการแข่งขัน iCode2019

18 สิงหาคม 2562

วันกิจกรรมการแข่งขันขันการเขียนโปรแกรมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษษตอนปลาย iCode 2019

 

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารและการรับสมัครได้ที่

https://www.facebook.com/icodecpecmu

 

สอบถามรายละเอียด 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ตึก 30 ปี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Tel: 08-4614-0006, 0-5394-2023
Fax: 0-5394-2072