MENU

iCode Programming Contest 2018

DATE: 02-Jul-2018

การแข่งขันการเขียนโปรแกรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2561
iCode Programming Contest 2018
ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


ปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน!!! เนื่องจากทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันครบจำนวนแล้ว

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน  iCode 2018 CLICK

หมายเหตุ** - ฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกทีมที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในกรณีที่มีจำนวนทีมที่สมัครเกินกว่าที่ได้กำหนดไว้ โดยจะพิจารณาจาก จำนวนทีมต่อรร. ชั้นปีที่กำลังศึกษาของสมาชิกในทีม รวมถึงลำดับก่อนหลังในการสมัคร

 

การแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

เป็นการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้โจทย์ปัญหาประเภททีม โดยจัดแข่งขันในสภาพแวดล้อมปิด แต่ละทีมจะมีสมาชิกได้ไม่เกิน 3 คน ซึ่งจะต้องช่วยกันแก้โจทย์ปัญหาภายในเวลาที่กำหนด โดยสามารถใช้ภาษา C, C++ หรือ Java ในการเขียนโปรแกรม

 

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ 

 

- รอบคัดเลือก

การแข่งขันจะแบ่งทีมทั้งหมดออกเป็น สาย A 20 ทีม และ  สาย B 20 ทีม ทำการแข่งขัน สายละ 60 นาที โดยคัดเลือก 20 อันดับแรกจาก 40 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

- รอบชิงชนะเลิศ

เวลาในการแข่งขัน 120 นาที 

 

กฎกติกา และ การตัดสิน 

 

กฎกติกาการแข่งขันอ้างอิงจากกฎการแข่งขันของ ACM-ICPC โดยคณะกรรมการจัดงาน ได้ปรับปรุงบางส่วนให้เข้า กับสภาพการแข่งขันในพื้นที่ปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกทีมและผู้ควบคุมทีม (โค้ชหรือผู้ช่วย) ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความเสมอภาคและความยุติธรรมในการแข่งขัน

 

ลักษณะการแข่งขัน 

 

• แข่งขันเขียนโปรแกรมแก้โจทย์ปัญหา มีโจทย์ปัญหาไม่น้อยกว่า 8 ข้อ (โจทย์อธิบายเป็นภาษาไทย) โดยใช้ภาษา C, C++  หรือ Java
• ทีมเข้าแข่งขันสามารถเลือกทำโจทย์ข้อใดก่อนก็ได้ แต่ละข้อสามารถใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันได้ (C, C++, Java)
• ทีมที่เข้าแข่งขันต้องมีสมาชิกในทีมเป็นนักศึกษาจากสถาบันเดียวกัน โดยต้องมีสมาชิก 2-3 คน


ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน

 

• หนังสือ (text book, dictionary, magazine, …) สามารถนำเข้าได้ทีมละไม่เกิน 3 เล่ม และเอกสารอื่นๆ ในรูปแบบกระดาษไม่เกิน 100 แผ่น 
• ไม่อนุญาต ให้นำอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องแข่งขัน
• ไม่อนุญาตให้มีการสื่อสารกับทีมอื่นๆ หรือผู้ควบคุมทีมระหว่างการแข่งขัน
• ไม่อนุญาต ให้เชื่อมต่อเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตในระหว่างการแข่งขัน
• ไม่ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใดที่เป็นการรบกวนทีมอื่นๆในระหว่างการแข่งขัน
• ไม่อนุญาต ให้นำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในห้องแข่งขัน ทางผู้จัดการแข่งขันจะมีการจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มให้
• ระหว่างการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันสามารถขอเข้าห้องน้ำ หรือขอยารักษาโรค โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำห้องแข่งขันได้

 

สภาพแวดล้อมในการแข่งขัน 

ห้องแข่งขัน 

• แต่ละทีมถูกจัดให้อยู่ในห้องแข่งขัน มีแสงสว่างเพียงพอ ในห้องปรับอากาศ 
• แต่ละทีมมีโต๊ะทํางานหนึ่งตัว เก้าอี้ 3 ตัว และ PC 1 เครื่อง