MENU

iCode Programming Contest 2016

DATE: 13-Jun-2016

การแข่งขันการเขียนโปรแกรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2559
iCode Programming Contest 2016
ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 
     แข่งขันการเขียนโปรแกรมวันที่ 14 สิงหาคม 2559
 
*** ขณะนี้จำนวนทีมที่สมัครเต็มแล้ว ทางทีมงานจึงขอปิดระบบรับสมัคร ขอให้ทุกทีมโชคดีในการแข่งขันค่ะ ***

 

การแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

เป็นการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้โจทย์ปัญหาประเภททีม โดยจัดแข่งขันในสภาพแวดล้อมปิด แต่ละทีมจะมีสมาชิกได้ไม่เกิน 3 คน ซึ่งจะต้องช่วยกันแก้โจทย์ปัญหาภายในเวลาที่กำหนด โดยสามารถใช้ภาษา C, C++ หรือ Java ในการเขียนโปรแกรม
 

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ 

 

- รอบคัดเลือก : การแข่งขันจะแบ่งทีมทั้งหมดออกเป็น สาย A 20 ทีม และ  สาย B 20 ทีม ทำการแข่งขัน สายละ 60 นาที โดยคัดเลือก 20 อันดับแรกจาก 40 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
- รอบชิงชนะเลิศ : เวลาในการแข่งขัน 120 นาที 

 

กฎกติกา และ การตัดสิน 

 

กฎกติกาการแข่งขันอ้างอิงจากกฎการแข่งขันของ ACM-ICPC โดยคณะกรรมการจัดงาน ได้ปรับปรุงบางส่วนให้เข้า กับสภาพการแข่งขันในพื้นที่ปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกทีมและผู้ควบคุมทีม (โค้ชหรือผู้ช่วย) ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความเสมอภาคและความยุติธรรมในการแข่งขัน

 

ลักษณะการแข่งขัน 

 

• แข่งขันเขียนโปรแกรมแก้โจทย์ปัญหา มีโจทย์ปัญหาไม่น้อยกว่า 8 ข้อ (โจทย์อธิบายเป็นภาษาไทย) โดยใช้ภาษา C, C++ หรือ Java เป็นภาษาโปรแกรม 
• ทีมเข้าแข่งขันสามารถเลือกทำโจทย์ข้อใดก่อนก็ได้ แต่ละข้อสามารถใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันได้ (C, C++, Java)
• ทีมที่เข้าแข่งขันต้องมีสมาชิกในทีมเป็นนักศึกษาจากสถาบันเดียวกัน โดยต้องมีสมาชิก 2-3 คน

 

ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน

 

• หนังสือ (text book, dictionary, magazine, …) สามารถนำเข้าได้ทีมละไม่เกิน 3 เล่ม และเอกสารอื่นๆ ในรูปแบบกระดาษไม่เกิน 100 แผ่น 
• ไม่อนุญาต ให้นำอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องแข่งขัน
• ไม่อนุญาตให้มีการสื่อสารกับทีมอื่นๆ หรือผู้ควบคุมทีมระหว่างการแข่งขัน
• ไม่อนุญาต ให้เชื่อมต่อเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตในระหว่างการแข่งขัน
• ไม่ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใดที่เป็นการรบกวนทีมอื่นๆในระหว่างการแข่งขัน
• ไม่อนุญาต ให้นำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในห้องแข่งขัน ทางผู้จัดการแข่งขันจะมีการจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มให้
• ระหว่างการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันสามารถขอเข้าห้องน้ำ หรือขอยารักษาโรค โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำห้องแข่งขันได

 

สภาพแวดล้อมในการแข่งขัน 

 

ห้องแข่งขัน 
• แต่ละทีมถูกจัดให้อยู่ในห้องแข่งขัน มีแสงสว่างเพียงพอ ในห้องปรับอากาศ 
• แต่ละทีมมีโต๊ะทํางานหนึ่งตัว เก้าอี้ 3 ตัว และ PC 1 เครื่อง 

 

Programming Environment 

 

OS :
     - Ubuntu 14.04.3 LTS Linux (64-bit)
Desktop :
     - GNOME
Editors :
     - vi/vim
     - gvim
     - emacs
     - gedit
     - geany
Languages :
Java
     - Version 1.8.0_45
     - OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_45-internal-b14)
     - OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.45-b02, mixed mode)
C/C++
     - g++ (Ubuntu 4.8.4-2ubuntu114.04) 4.8.4
     - gcc (Ubuntu 4.8.4-2ubuntu114.04) 4.8.4 
IDE :
     - Java - Eclipse 4.5.1 (Mars)
     - C/C++ - CDT 8.8.0 under Eclipse 4.5.1

 

วันแข่งขันจริงจะมี Practice Session เพื่อให้ทุกทีมได้ทดลองใช้เครื่อง และเข้าสู่ระบบควบคุมการแข่งขัน PC2 ที่ใช้ส่งโปรแกรมคําตอบ และดูผลตัดสิน และเวลาของการแข่งขัน 

 

การตัดสิน 

 

• การเรียงอันดับของทีม นับจากจํานวนโจทย์ที่ทําได้ (problem solved) เป็นหลัก ถ้ามีทีมที่ทําได้จํานวนโจทย์เท่ากัน ให้เรียงตามเวลา (time หรือ points) จากน้อยไปมาก 
• Time/Points หรือคะแนน คือ ผลรวมของเวลา (จํานวนนาที นับจากจุดเริ่มต้นการแข่งขัน) ที่ใช้ทําโจทย์ในแต่ละข้อ นับเฉพาะข้อที่ทําได้ถูกต้อง โปรแกรมคําตอบ(หรือ Run) ที่ส่งแล้วไม่ถูกต้อง จะถูกเพิ่มเวลาเป็น 20 นาทีต่อครั้ง เวลาของโจทย์
ของข้อที่ยังทําไม่ถูกจะไม่นําไปคิดในเวลารวม 
• เมื่อสิ้นสุ ดเวลาการแข่งขัน ระบบ PC2 จะจัดอันดับของทีมต่างๆโดยอัตโนมัติ จะยึดถือผลการตัดสินนี้เป็นหลักและเมื่อกรรมการไม่ตรวจพบความผิดปกติใดๆ จึงประกาศให้ผลการตัดสินนั้น เป็นผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ 
• การได้จํานวนข้อ Problem solved และ Time ที่เท่ากันพอดีของสองทีม (หรือหลายทีม) ให้จัดอันดับโดยพิจารณา เพิ่มเติมดังนี้ 
          - ตอนแรกดูความแม่นยําก่อน คือทีมที่ส่งจํานวน Run น้อยกว่าเป็ นผู้ชนะ (Attempt น้อยกว่าแต่ได้ข้อถูกเท่ากัน) 
          - หาก Attempt เท่ากันพอดี ให้พิจารณาเวลาของข้อแรกที่ทีมนั้นๆทําได้ ใครทําได้ก่อนเป็นผู้ชนะ หากเท่ากันอีกจึง พิจารณาข้อถัดไปตามลําดับ 
• ผู้ควบคุมทีมมีสิทธิประท้วงการแข่งขันได้ ภายใน 15 นาทีหลังการแข่งขันสิ้นสุด แต่การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

เงินรางวัล 
ชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท  

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : http://cpe.eng.cmu.ac.th/icode/
 

*** สมาชิกของทีมอันดับที่ 1-5  จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกใน โครงการอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (Information System and Network Engineering) และหลักสูตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) ของ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ตึก 30 ปี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Tel: 08-4614-0006, 0-5394-2023
Fax: 0-5394-2072