MENU

โครงการอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

DATE: 30-Jun-2016

โครงการอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 

ประกาศรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนชั้น ม.6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ตามโครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

จำนวนรับ

         

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 คน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

มีสัญชาติไทยและอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง โดยไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา และไม่เป็นโรคหรือความพิการอื่น ๆ รวมถึงความพิการทางสมอง ที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน โดยมีความเห็นของแพทย์ประกอบ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

 

คุณสมบัติเฉพาะ

 

- มีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 แต่ละชั้นปี ไม่น้อยกว่า 2.75  หรือ

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ก่อนปีการศึกษาที่ประกาศรับสมัคร โดยมีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 แต่ละชั้นปีไม่น้อยกว่า 2.75​

- รายละเอียดรางวัล/โครงการที่พิจารณา

- เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับประเทศ  การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) หรือ

- เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับประเทศ  การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (YSC.CS & YSC.EN) 

- เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันโปรแกรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย iCode ในระดับ ชนะเลิศ , รองชนะเลิศอันดับ 1 , รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย

- เป็นนักเรียนจากโครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิกที่ผ่านเข้าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ หรือ

- เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการในระดับที่เทียบเท่ากัน กับในข้อ 3.1-3.3 ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก โดยสามารถสอบถามข้อมูลการแข่งขันที่เทียบเท่า ทาง E-mail :  cpe@eng.cmu.ac.th หรือทางโทรศัพท์ 053-942023

 

การสมัคร

 

- นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครที่ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน

 

หลักฐานประกอบการสมัคร

 

- สำเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 ถึง ม.6 ภาคการศึกษาที่ 1  หรือ ม.6
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  1  ชุด
- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 3 ´ 4 ซม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (ติดที่ใบสมัคร)
- หนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน  1  ฉบับ
- หนังสือรับรองความสามารถทางคอมพิวเตอร์จากอาจารย์สายคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
- หลักฐานการได้รับรางวัลการประกวดหรือการแข่งขันทางวิชาการ หรือหลักฐานการร่วมโครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิก (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร

 

โรงเรียนทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และคุณสมบัติเบื้องต้นในใบสมัคร ลงชื่อรับรองโดยผู้อำนวยการ หรืออาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน และประทับตราโรงเรียนเป็นสำคัญ แล้วรวบรวมใบสมัครของนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ส่งให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ภายในวันที่ 9  กันยายน 2559 ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์จะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

การคัดเลือก

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโดยมีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  ทั้งนี้ ให้ถือผลการพิจารณาของคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นที่สิ้นสุด

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 23 กันยายน 2559  ที่ web site ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  http://reg.eng.cmu.ac.th/  

 

การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 

ให้นักเรียนเข้ารับการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ข้อเขียน

 

- วัดความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
- วัดความรู้เกี่ยวกับอัลกอริทึมและโปรแกรม

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ที่ web site ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ http://reg.eng.cmu.ac.th/   
- นักเรียนต้องตรวจร่างกาย / เอกซเรย์ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนด โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

 

การยืนยันเข้าศึกษา

 

- ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา download แบบฟอร์มเอกสารยืนยันการเข้าศึกษา ได้ที่  http://reg.eng.cmu.ac.th/ และจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2559  ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

 

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239  ถ.ห้วยแก้ว  ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

 

- เงื่อนไขที่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  จะต้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
- ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องยืนยันการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
- ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ Clearing House ทาง website www.cuas.or.th ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) หากไม่ยืนยัน จะถือว่าสละสิทธิ์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จะแจ้งกำหนดวันยืนยันสิทธิ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
- ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ได้ยืนยันการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบโควตาภาคเหนือ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน และAdmission อีก หากพบ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทั้งสองทางทันที
- ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ไม่มีสิทธิ์ที่จะโอนย้ายสาขาวิชาในภายหลังได้
- ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ได้ยืนยันเข้าศึกษาสามารถจองหอพักจาก website www.stu-aff.oop.cmu.ac.th/

 

การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา


   - ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ Clearing House แล้ว ให้ตรวจสอบกำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา  2559  ทาง website  http://www.reg.cmu.ac.th

   - ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไปรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา

 

ทุนการศึกษา

 

นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการนี้ มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนการศึกษาทุกประเภทในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขของทุนแต่ละประเภท

 

ติดต่อสอบถาม

 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ตึก 30 ปี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Tel: 08-4614-0006, 0-5394-2023
Fax: 0-5394-2072