MENU

Wi-Fi 6 Generation - IEEE 802.11ax Standard

DATE: 12-May-2021

Wi-Fi 6 Generation หรือที่เราเรียกกันสั้น ๆ ว่า Wi-Fi 6 (ไว-ไฟ-ซิคส์) คือยุคใหม่ของการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่ใช้ 802.11ax ตามมาตรฐานของ IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) เพื่อเพิ่มความจุของสัญญาณ พื้นที่ครอบคลุมสัญญาณ และประสิทธิภาพในการใช้งานตามแต่ละผู้ใช้งานสัญญาณไร้สาย ได้มากกว่าก่อนหน้านี้ที่เรามีมาตรฐาน Wi-Fi 5 Generation (IEEE 802.11ac) และ Wi-Fi 4 Generation (IEEE 802.11n)

 

 

 

 

1. การส่ง-รับข้อมูลแบบ OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) โดยเดิมที เทคโนโลยีนี้ถูกนำมาใช้ในโครงข่ายเซลลูล่าร์ 4G-LTE ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และลดความล่าช้า (Latency) ในการส่งข้อมูลจากเครื่องส่งสัญญาณไร้สาย กับอุปกรณ์ปลายทาง สำหรับพื้นที่ ที่มีความต้องการสัญญาณที่หนาแน่น ซึ่งเกิดจากการแบ่งช่องสัญญาณเป็นจำนวนมากในการส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ที่ต่างกัน ในช่วงเวลาเดียวกัน

 

2. การพัฒนาเทคนิค MU-MIMO (Multi-User Multiple-Input and Multiple-Output) ของ Wi-Fi 5 ให้สามารถส่ง และรับข้อมูลของอุปกรณ์ได้พร้อมๆ กัน ในคราวเดียวกัน

 

3. แก้ไขการกวนกันเองของสัญญาณ โดยใช้วิธี BSS Coloring (Basic Service Set Coloring) คือ มีการกำหนดสีของสัญญาณ และสามารถทราบได้ว่า เป็นสีของสัญญาณข้อมูลที่มาจากเครือข่ายของตนเอง หรือสีของข้อมูลจากเครื่องส่งสัญญาณไร้สายบริเวณข้างเคียง

 

4. การเพิ่มค่า Modulation จากเดิมที่เป็น 256-QAM เป็น 1024-QAM (Quadrature Amplitude Modulation) ทำให้สามารถเพิ่มอัตราการส่งข้อมูลได้เพิ่มขึ้นถึง 25%

 

5. Target Wake Time ลดการบริโภคแบตเตอรี่ของอุปกรณ์รับสัญญาณไร้สายได้ เช่น พวกอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) ที่ต้องมีการรับส่งข้อมูลในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งใน Wi-Fi 6 นี้เครื่องรับ-ส่งสัญญาณไร้สาย และอุปกรณ์รับ-ส่งปลายทาง จะมีการกำหนดตารางเวลาในการเชื่อมต่อสัญญาณเป็นระยะ เสมือนมี Sleep Mode ในตัว ขณะที่ไม่มีการส่ง-รับสัญญาณระหว่างกัน เพื่อเป็นการถนอมพลังงานของอุปกรณ์ IoT ที่ส่วนมากจะเป็น Low Power Device

 

ประโยชน์สำคัญหลักของ Wi-Fi 6

1. อัตราการส่งข้อมูลสูงขึ้น

2. ความจุของสัญญาณมากขึ้น

3. ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นของการเชื่อมต่ออุปกรณ์จำนวนมากที่มีสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน

4. มีการพัฒนากำลังส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. ถนอมพลังงานแบตเตอรี่กับอุปกรณ์ปลายทาง

6. ลดการชนกันของช่องสัญญาณ

 

Referred:

https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/wi-fi-certified-6

https://www.techtalkthai.com/new-reference-name-of-802-11-ax-is-wi-fi-6/

https://www.networkworld.com/article/3315056/why-is-ofdma-a-magical-feature-in-the-802-11ax-standard.html

https://www.arubanetworks.com/assets/wp/WP_802.11AX.pdf

https://www.beartai.com/news/promotion-news/66132

https://theruckusroom.ruckuswireless.com/wired-wireless/technologytrends/wi-fi-6-fundamentals-bss-coloring/

https://www.qorvo.com/design-hub/blog/80211ax-5-things-to-know

 

ขอบคุณข้อมูลจาก uih.co.th