MENU

การรับสมัครคัดเลือกระบบ TCAS มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

DATE: 24-Dec-2020

 

 

 

 

สรุปการรับสมัครคัดเลือก TCAS CMU' 64 แต่ละรอบเป็นอย่างไร?

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 จำนวน 10,332 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563) โดยแบ่งการรับสมัครเป็น 4 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio จำนวน 2,473 คน รับสมัครนักเรียนทั่วประเทศที่มีความสามารถพิเศษ ตามคุณสมบัติที่คณะ/สาขาวิชากำหนด โดยแบ่งโครงการที่รับสมัครเป็น 2 ประเภท คือ โครงการที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล ประกอบด้วย การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน และโครงการพิเศษ รับสมัครในวันที่ 6-15 มกราคม 2564 ส่วนโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ของคณะ


รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota จำนวน 5,381 คน รับสมัครนักเรียนตามคุณสมบัติ และคะแนนสอบวิชา O-NET, GAT/PAT และวิชาสามัญตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด โดยแบ่งโครงการที่รับสมัครเป็น 2 ประเภท คือ โครงการที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล ประกอบด้วย โครงการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ โครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ โครงการชาวไทยภูเขา และโครงการพิเศษ รับสมัครในวันที่ 1-11 มีนาคม 2564 ส่วนโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ ดูกำหนดการและรายละเอียดการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ของคณะ


รอบที่ 3 รับสมัครนักเรียนทั่วประเทศ ดำเนินการรับสมัครโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในวันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564 ทางเว็บไซต์ http://student.mytcas.com โดยแบ่งเป็น

- รอบที่ 3 แบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1 จำนวน 2,290 คน

- รอบที่ 3 แบบที่ 4 รับกลางร่วมกัน Admission 2 จำนวน 788 คน คัดเลือกตามองค์ประกอบของกลุ่มสาขาวิชา และคะแนนสอบตามที่กำหนด ได้แก่ วิชา O-NET และ GAT/PAT


รอบที่ 4 แบบที่ 5 รับตรงอิสระ Direct Admission จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบภายหลัง

 

ข้อมูลการรับสมัครคัดเลือกทั้งหมด https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

ค้นหาคณะ สาขาที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัครในแต่ละรอบ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php

ช่องทางการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1. INBOX เพจ : รับเข้าศึกษาปริญญาตรี มช.

2. โทร : 0 5394 8915-19