MENU

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2564

DATE: 31-May-2021

ขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

 

2-5 มิ.ย. 64 : สร้างบัญชีผู้ใช้และบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ

7-12 มิ.ย. 64 : พิมพ์เอกสารการรายงานตัว (มชท.01)

9-12 มิ.ย. 64 : รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ (ตามกำหนดการของคณะ) และอัปโหลดเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

ประกาศการรายงานตัวฯ https://cmu.to/haS6V

ระบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 5394 8915-19