MENU

ประกาศผลการทดสอบ ISNE PROFICIENCY TEST 2016

DATE: 19-Aug-2016

ประกาศผลการทดสอบ ISNE PROFICIENCY TEST 2016 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559

 

ผู้ที่ผ่านการทดสอบในระดับ ดีเยี่ยม และ ดี สามารถติดต่อรับใบประกาศนียบัตรได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป สำหรับนักเรียนที่ต้องการใช้ผลการสอบในการสมัครเข้าโครงการอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ สำหรับหลักสูตร วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (ISNE) Click ของปีการศึกษา 2560 สามารถปริ้นหน้าประกาศผลการทดสอบพร้อมไฮไลท์ที่ชื่อตนเองมาเป็นหลักฐานในการสมัครเข้าโครงการได้

 

การสมัคร

 

นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และสามารถขอใบสมัครที่ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนหรือ download แบบฟอร์มใบสมัครที่ Click Download 

 

หลักฐานประกอบการสมัคร

 

1. สำเนาระเบียนผลการศึกษา (รบ.1) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 ถึง ม.6 ภาคการศึกษาที่ 1
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
3. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 3 x 4 ซม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (ติดที่ใบสมัคร)
4. หนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองความสามารถทางคอมพิวเตอร์จากอาจารย์สายคอมพิวเตอร์ หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
6. หลักฐานการได้รับรางวัลการประกวดหรือการแข่งขันทางวิชาการ หรือหลักฐานการ
ร่วมโครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิก (ถ้ามี) หรือปริ้นหน้าประกาศผลการทดสอบ ISNE PROFICIENCY TESTพร้อมไฮไลท์ที่ชื่อตนเอง

 

วิธีการสมัครเข้า โครงการอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ สำหรับหลักสูตร วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (ISNE)

โรงเรียนทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และคุณสมบัติเบื้องต้นในใบสมัคร ลงชื่อรับรองโดยผู้อำนวยการ หรืออาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน และประทับตราโรงเรียนเป็นสำคัญ แล้วรวบรวมใบสมัครของนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ส่งให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ภายในวันที่ 9  กันยายน 2559 ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์จะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

 

ผู้ได้รับผลการทดสอบในระดับ ดีเยี่ยม

 

1    กฤษณ์ธณ แสงเวียง    สวรรค์อนันต์วิทยา
2    กาญจนภาคย์ วัชรากร    จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
3    ชนะพัฒน์ ไชยวงษา    จักรคำคณาทร
4    ชยุตพงศ์ พรมลี    ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
5    ณัฐวัฒน์ จำลองราษฎร์    มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
6    นิธิ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์    ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
7    ปฏิพล แซ่ฉั่น    สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
8    พาทิศ ศรีบุรี    ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
9    พิชญุตม์ หาญต๊ะ    สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10    พิมพ์รัก อภิรัชตานนท์    สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
11    พีรณัฐ หล่อวงศ์กมล    มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
12    ภัคพงศ์ อัตถวิบูลย์    มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
13    ภูมินทร์ จันทเลิศ    จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
14    ภูริทัศน์ ฉัตรยาลักษณ์    ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
15    มาวิน เสียงใหญ่    ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
16    รัชชานนท์ ประภัสสรพงษ์    ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
17    วรัชญ์ ดวงจิต    มงฟอร์ตวิทยาลัย
18    วริทธิ์ สุวรรณศิริกุล    ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
19    วศิน ชินตาปัญญากุล    มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

20    สิริวชญ์ พันธ์เพชรกุล    ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
21    เสฏฐนันท์ พิพัฒน์ภากร    สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
22    อนาวิล วงศ์สดิษฐ์​    มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ผู้ได้รับผลการทดสอบในระดับ ดี

 

1    กฤตณัฐ ปัญญาพูนตระกูล    มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
2    กิตติพงษ์ พูลศรีสุขตระกูล    จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
3    จิรภาส ฉั่วตระกูล    รังษีวิทยา
4    จิราเจต จันทรวงศ์    ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
5    ชนินทร์ รังสาคร    ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
6    ชยธร ชัชวาลหิรัญ    สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
7    ณภัทรธรณ์ ขยันธนากร    ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
8    ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน    สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
9    ดุลยธิษณ์ พิทยาปัญจรัตน์    จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
10    ต้นตระกูล อินชาญ    พิษณุโลกพิทยาคม
11    ธนภัทร วัชวงษ์    ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
12    ธิปก ศรีประสิทธิ์    เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
13    เนติธร พุ่มอิ่ม    จักรคำคณาทร
14    ปฐม อาจหาญ    เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15    ปริญญา ประดิษฐ์    สวรรค์อนันต์วิทยา
16    พิมผกา เลิศจิตติคุณ    ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
17    พีรวิชญ์ ดินประภา    บุญวาทย์วิทยาลัย
18    ภัฏ แซ่จิว    สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19    ภูมิ ชัยขุนพล    ดาราวิทยาลัย
20    วรากร มหาวันแจ่ม    ดาราวิทยาลัย
21    ศิริ ศิริกาญจนากุล    ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
22    ศุภเดช บริสุทธนารักษ์    สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23    สหรัฐ เดี่ยวตระกูล    อุตรดิตถ์
24    โสภณ ศรีอันจันทร์    มงฟอร์ตวิทยาลัย
25    อัญชนา เรืองฤทธิ์    บุญวาทย์วิทยาลัย
26    อาทิตย์ โพธิ์ทอง    อุตรดิตถ์
27    อิสรภาพ เปาหย่า    จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

 

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ตึก 30 ปี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Tel: 08-4614-0006, 0-5394-2023
Fax: 0-5394-2072