MENU

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020)

DATE: 01-Jul-2019

สวทช. ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้พัฒนาที่มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์เข้าร่วมสมัครขอทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน เพื่อสรรหาสุดยอดโปรแกรมเมอร์ของประเทศไทยในโครงการ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 22 (The Twenty-Second National Software Contest: NSC2020) ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

เปิดรับข้อเสนอโครงการ (รอบแรก: รอบข้อเสนอโครงการ) วันที่ 15 กรกฎาคม– 20 กันยายน 2562 (วันสุดท้ายระบบปิดภายในเวลา 17.00 น.) ที่ http://nsc.siit.tu.ac.th/GENA

 

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาครัฐ และเอกชน โดยไม่จำกัดชั้นปี และมีอาจารย์และหัวหน้าสถาบันการศึกษาให้การรับรองว่าเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นๆ จริง

2. ผู้เสนอโครงการมีสิทธิ์เสนอเพียงคนละ 1 โครงการ และส่งได้ 1 ประเภทเท่านั้น โครงการหนึ่งมีทีมพัฒนาได้ 1-3 คน สมาชิกในทีมต้องสังกัดสถาบันการศึกษาเดียวกัน และสามารถมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้โครงการละ 1 คน เท่านั้น เฉพาะทีมพัฒนา หากตรวจสอบพบว่าผู้พัฒนารายหนึ่งรายใดเป็นสมาชิกเกินกว่า 1 โครงการ ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการตัดสิทธิ์โครงการนั้นๆ ออกจากการแข่งขัน

 

สอบถามเพิ่มเติม

งานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง (JSTP) ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย (GPD)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โทร. 0-2564-7000 ต่อ 77009-77010 (ในวันและเวลาราชการ)

Facebook: National Software Contest - NSC Thailand เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดการแข่งขัน