MENU

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)

DATE: 23-Jul-2018

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 : NSC 2019 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล เงินสนับสนุน โล่รางวัล และเกียรติบัตร

 

 

 

 

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

เพื่อพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการเขียนโปรแกรมอันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์ในอนาคต

เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สามารถเกิดประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป

เพื่อสร้างเวทีการแข่งขันและสร้างความสนใจสำหรับเยาวชนที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคนิคการเขียนโปรแกรม

เพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ต้นแบบที่หลากหลายซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาครัฐ และเอกชน โดยไม่จำกัดชั้นปี

มีอาจารย์และหัวหน้าสถาบันการศึกษาให้การรับรองว่าเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นๆ จริง

มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ในลักษณะที่มีความคิดริเริ่มเป็นของตนเอง

เฉพาะหมวด 31 โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from Thai Wikipedia) เปิดกว้างตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึงบุคคลทั่วไป ส่วนหมวด 32 BEST 2019: BEST 2019 Handwritten Recognition: การรู้จำลายมือเขียน เปิดกว้างตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึงครู อาจารย์ (ยกเว้นบุคคลทั่วไป)

 

กำหนดการของการแข่งขัน

เปิดรับข้อเสนอโครงการ (รอบแรก: รอบข้อเสนอโครงการ) 1 สิงหาคม - 1 ตุลาคม 2561

ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณา (รอบแรก: รอบข้อเสนอโครงการ) 22 ตุลาคม 2561    

ระยะเวลาพัฒนาซอฟต์แวร์ 23 ตุลาคม 2561 - 22 มกราคม 2562    

ทำสัญญาและพิธีมอบทุน พฤศจิกายน 2562    

กำหนดส่งมอบผลงาน (รอบสอง: รอบนำเสนอผลงาน)    23 มกราคม 2562    

ประกาศผลโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนรอบสอง และโครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ    15 กุมภาพันธ์ 2562    

การประกวดรอบชิงชนะเลิศ มีนาคม 2562    

รับถ้วยพระราชทาน มีนาคม 2562

 

ติดต่อสอบถาม fic.nectec.or.th/nsc21