MENU

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช. เจ๋ง!! คว้ารางวัลที่ 1 NSC2018

DATE: 20-Mar-2018

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช. เจ๋ง!! คว้ารางวัลที่ 1 ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย NSC 2018 และรางวัล อื่นๆ อีกมายมายกว่า 10 รางวัล จากจำนวนโครงการที่ส่งเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 1,837 โครงการ

 

 

รางวัลที่ 1 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เงินรางวัล 60,000 บาท

นายกาย เลาวพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กานต์ ปทานุคม

 

รางวัลที่ 2 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เงินรางวัล 40,000 บาท

นายพรรษิษฐ์ วัฒนาประสบสุข อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กานต์ ปทานุคม

 

รางวัลที่ 2 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เงินรางวัล 40,000 บาท

นายภูวเดช สันธนาภิรมย์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นราธิป เที่ยงแท้

 

รางวัลที่ 3 โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทย เงินรางวัล 20,000 บาท

นายกวีวุฒิ ชูจิตร    
นายพิมุกต์ธีร์ ใจกล้า    
นายดรันภพ เป็งคำตา

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กานต์ ปทานุคม

 

รางวัลชมเชย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เงินรางวัล 10,000 บาท

นาย ชญานิน เสือทัพ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นราธิป เที่ยงแท้

 

รางวัลชมเชย การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ เงินรางวัล 10,000 บาท

นาย จิรายุส แก้วชื่นผศ.ดร.กานต์ ปทานุคม

 

รางวัลชมเชย การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ เงินรางวัล 10,000 บาท

นาย จิรายุส แก้วชื่น อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กานต์ ปทานุคม


รางวัลพิเศษ Smart Living Award By SiriVentures เงินรางวัล 10,000 บาท

นายอนิรุทธ์ บุญเศรษฐสิริ
นายอรรถพล วงษ์วิกิจการ

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ

 

รางวัลพิเศษ Smart Education Award By Uncef Thailand เงินรางวัล 10,000 บาท

นาย กาย เลาวพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กานต์ ปทานุคม