MENU

เมืองไทยประกันชีวิต และ แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี บริจาคอุปกรณ์เครือข่ายให้กับ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช.

DATE: 10-Aug-2020

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอขอบพระคุณ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) และ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ได้ทำการบริจาคอุปกรณ์เครือข่าย ได้แก่ สวิตช์และเราต์เตอร์รวมทั้งหมด 24 เครื่อง ให้แก่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดย คุณปรัชญา วงอุ้ย ตัวแทนจาก บริษัท เมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) และ คุณ​กิตติคุณ วิทยาภาสิทธิ์ ตัวแทนจาก  บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

 

 

 

 

ทางภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้นำอุปกรณ์ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนกับนักศึกษาต่อไป