MENU

ประกาศผลการทดสอบ ISNE PROFICIENCY TEST 2018

DATE: 24-Aug-2018

ระดับ ดีเยี่ยม

กิตติภัฎ เดชกุล    มงฟอร์ตวิทยาลัย

ชาญคณิต แก้ววงศ์    มงฟอร์ตวิทยาลัย

ปวเรศ ดิลกวุฒิสิทธิ์    มงฟอร์ตวิทยาลัย

พีรวัส วงศ์สวัสดิ์    มงฟอร์ตวิทยาลัย

รพินทร์ อัจฉริยาภรณ์    มงฟอร์ตวิทยาลัย

 

ระดับ ดี

กนกนาถ ชาวกัณหา    สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชนพัฒน์ ดวงพิกุล    มงฟอร์ตวิทยาลัย

พงศกร ทองอร่าม    มงฟอร์ตวิทยาลัย

พีรณัฐ กีฬาแปง    มงฟอร์ตวิทยาลัย

แพรจีน นนทรีย์    สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัชรพล จอมงาม    ดาราวิทยาลัย

ศุภโชติ สุขสวัสดิ์    มงฟอร์ตวิทยาลัย
 
 
 
หมายเหตุ : นักเรียนที่สอบได้ลำดับขั้น ดีเยี่ยม และ ดี  สามารถยื่นใบสมัครเข้าโครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา) ในปีการศึกษา 2562 Tcas รอบที่ 1 (Portfolio)

**นักเรียนผู้เข้าสอบในระดับ  ดีเยี่ยม และ ดี  สามารถรับใบประกาศได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ตึก 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

สอบถามรายละเอียด 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ตึก 30 ปี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Tel: 08-4614-0006, 0-5394-2023
Fax: 0-5394-2072