MENU

ISNE PROFICIENCY TEST 2017

DATE: 27-Jun-2017

ขอเชิญชวนนักเรียนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าทดสอบวัดความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

สมัครเข้าร่วมการทดสอบฟรี !!! [คลิก]

 

หมายเหตุ: ปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่เปิดรับสมัครฟรี ปีหน้าจะมีค่ามัดจำสำหรับการสมัครสอบ และจะคืนเงินให้กับผู้เข้าร่วมการทดสอบ เมื่อผู้สมัครได้เข้ามาร่วมการทดสอบที่สนามสอบ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

- ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ปี่ที่ 5 หรือ ปีที่ 6

 

หลักฐานที่ใช้ในวันทดสอบ

 

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาบัตรนักเรียน
- สำเนาระเบียนการศึกษา (ฉบับไม่สมบูรณ์)   หรือหนังสือรับรองการศึกษา

 

เนื้อหาที่ใช้ทดสอบ

 

- ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์
- หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Algorithm)
- คณิตศาสตร์พื้นฐาน ความน่าจะเป็น ตรรกศาสตร์ เลขฐาน

 

รูปแบบการทดสอบ

 

-การสอบข้อเขียนแบบทั้งแบบอัตนัยและปรนัย

 

กำหนดการสอบ

 

สอบคัดเลือก

วันที่  19 สิงหาคม 2560 

สถานที่

ชั้น 5 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ตึก 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เวลา

9.00 น - 12.00 น 

 

 

ผู้ที่ผ่านการทดสอบในระดับ ดีเยี่ยม และ ดี จะสามารถเข้าร่วมการคัดเลือกใน โครงการอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (Information System and Network Engineering)  ของ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

 

ตัวอย่างข้อสอบ CLICK

 

สอบถามรายละเอียด 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ตึก 30 ปี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Tel: 08-4614-0006, 0-5394-2023
Fax: 0-5394-2072