MENU

ISNE PROFICIENCY TEST 2018

DATE: 02-Jul-2018

ขอเชิญชวนนักเรียนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าทดสอบวัดความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ISNE PROFICIENCY TEST 2018

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2561

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ISNE Proficiency Test 2018 CLICK

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ปี่ที่ 5 หรือ ปีที่ 6

 

หลักฐานที่ใช้ในวันทดสอบ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาบัตรนักเรียน
- สำเนาระเบียนการศึกษา (ฉบับไม่สมบูรณ์)   หรือหนังสือรับรองการศึกษา

 

เนื้อหาที่ใช้ทดสอบ

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และบริการอินเตอร์เน็ต
2. ความรู้ทางคณิตศาสตร์ด้านพีชคณิต ลำดับและอนุกรม ตรรกะ และความน่าจะเป็น
3. ความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม และอัลกอริธึม

 

รูปแบบการทดสอบ

- การสอบข้อเขียนแบบทั้งแบบอัตนัยและปรนัย

 

กำหนดการสอบ

สอบคัดเลือก :  วันที่  18 สิงหาคม 2561
สถานที่ :  ห้อง 521 ชั้น 5 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ตึก 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์  เวลา :  9.00 น - 12.00 น 

 

*** ผู้ที่ผ่านการทดสอบในระดับ ดีเยี่ยม และ ดี จะสามารถเข้าร่วมการคัดเลือกใน โครงการอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์  เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (Information System and Network Engineering)  ของ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562