MENU

ISNE PROFICIENCY TEST 2016

DATE: 06-Jun-2016

ขอเชิญชวนนักเรียนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าทดสอบวัดความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ISNE PROFICIENCY TEST
 

สมัครฟรี !!! ตั้งแต่ 13 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2559

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

- ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ปี่ที่ 5 หรือ ปีที่ 6
 
 

หลักฐานที่ใช้ในวันทดสอบ

 

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาบัตรนักเรียน
- สำเนาระเบียนการศึกษา (ฉบับไม่สมบูรณ์)   หรือหนังสือรับรองการศึกษา

 

เนื้อหาที่ใช้ทดสอบ

 

- ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์
- หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Algorithm)
- คณิตศาสตร์พื้นฐาน ความน่าจะเป็น ตรรกศาสตร์ เลขฐาน

 

รูปแบบการทดสอบ

 

-การสอบข้อเขียนแบบทั้งแบบอัตนัยและปรนัย
 
 

กำหนดการสอบ วันที่  13 สิงหาคม 2559 
สถานที่ ชั้น 5 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตึก 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 9.00 น - 12.00 น 

 

ผู้ที่ผ่านการทดสอบในระดับ ดีเยี่ยม และ ดี จะสามารถเข้าร่วมการคัดเลือกใน โครงการอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (Information System and Network Engineering)  ของ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

 

สอบถามรายละเอียด 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ตึก 30 ปี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Tel: 08-4614-0006, 0-5394-2023
Fax: 0-5394-207