MENU

ประกาศ การสนับสนุนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน โครงการทุนปฏิบัติงานฯ

DATE: 09-Jul-2021

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง การสนับสนุนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน

โครงการทุนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564