MENU

มาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

DATE: 13-Aug-2021

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง มาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)