MENU

ลูกจ๊างขึ้นดอย โตยฮอยศรัทธา...ล้านนาในม่านหมอก

DATE: 30-Nov-2020

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประเพณีการนำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ “รับน้องขึ้นดอย” ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 สืบสานประเพณีอันดีงามกว่า 55 ปี ด้วยวิถี New Normal เน้นความปลอดภัยและสุขภาวะอนามัยที่ดี

 

 

 

 

 

 

ประเพณีการนำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ “รับน้องขึ้นดอย” เป็นประเพณีดีงามที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ด้วยแนวคิดหลัก “ลูกจ๊างขึ้นดอย โตยฮอยศรัทธา...ล้านนาในม่านหมอก” เริ่มตั้งแต่เวลา 03.30 น. – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ซึ่งเป็นครั้งแรกของกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยที่จัดขึ้นในฤดูหนาว ท่ามกลางความงดงามเเห่งธรรมชาติ ที่จะบันทึกในความทรงจำของนักศึกษาใหม่ทุกคน

 

การจัดกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยในปีนี้จะดำเนินไปด้วยความเรียบง่ายและคำนึงถึงสุขภาวะอนามัยความปลอดภัยของนักศึกษาและผู้เข้าร่วมงานเป็นหลัก โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะต้องลงทะเบียนและทำแบบประเมินสุขภาพก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 14 วัน ต่อเนื่องกันผ่านแอปพลิเคชัน CMU Mobile และแสดง QR Code แบบประเมินสุขภาพ ณ จุดคัดกรอง บริเวณทางเข้ากิจกรรมทั้ง 4 จุด กรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด หรือไม่มีอุปกรณ์ป้องกันโรค ได้แก่ หน้ากากอนามัยชนิดคล้องคอ สเปรย์แอลกอฮอล์ชนิดพกพา หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเว้นระยะห่างระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 1 เมตร ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม

 

ประเพณีการนำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพปีนี้จัดขึ้นในรูปแบบ New Normal โดยมี ถุงปันสุขสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และคณะทำงาน ภายในประกอบด้วย อุปกรณ์ป้องกันโรคระบาด พร้อมทั้งมีการจำกัดระยะเวลาและจำนวนสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยกำหนดให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกลุ่มมีจำนวนไม่เกิน 3,000 คน ผ่านจุดปล่อยตัวหน้ามหาวิทยาลัยห่างกันกลุ่มละ 10 นาที อีกทั้งจัดให้มีคณะทำงานของส่วนกลางในแต่ละขบวนของคณะ จุดพักระหว่างทาง หรือจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความแออัดของประชากร เพื่อควบคุมให้กิจกรรมเป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ มีการจัดทำป้ายแนะนำสัญลักษณ์เตือนตลอดเส้นทางกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยในมาตรการป้องกันโรค ตลอดจนมีการกำหนดจุดพักระหว่างทางกระจายแถวเป็น 4 แถว เพื่อแจกน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีจุดบริการล้างมือด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ก่อนต่อแถวเข้ารับน้ำดื่ม ในระหว่างกิจกรรมงดการใช้เสียงดัง ตะโกน ขณะทำกิจกรรม ดังนั้น การจัดกิจกรรมประเพณี รับน้องขึ้นดอย ปีการศึกษา 2563 จึงมีความจำเป็นที่จะต้องงดกิจกรรมบูมหน้ามหาวิทยาลัย-โค้งขุนกัณฑ์ และกิจกรรมใดๆ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะต้องเดินขณะเข้าร่วมกิจกรรมโดยตลอด (ห้ามวิ่ง) นอกจากนี้ เพื่อลดการสะสมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมและป้องกันโรคระบาดตามที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบแล้วนั้น กำหนดให้เฉพาะรถที่มีบัตรอนุญาต ได้แก่ รถสวัสดิการ รถพยาบาล และรถคณะทำงานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เท่านั้

 

ลูกช้างขึ้นดอยปี 2563 กำหนดให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 12,000 คน เป็นนักศึกษาใหม่ จำนวน 8,000 คน นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 4,000 คน จะร่วมกันเดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ซึ่งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยประมาณ 14 กิโลเมตร เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความสามัคคี ความพร้อมเพรียงในหมู่คณะ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับหมู่นักศึกษาด้ว

 

กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 03.30 น. ขบวนเสลี่ยงช้างแก้ว ออกเดินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะผู้อัญเชิญ เวลา 04.00 น. นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะมนุษยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน คณะพยาบาลศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ ออกเดินจากมหาวิทยาลัย

 

เวลา 06.00 น. ซึ่งเป็นช่วงพิธีเปิด นักศึกษาประธานผู้รับผิดชอบโครงการประเพณีนำนักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2563 กล่าวรายงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานโดยลั่นฆ้องชัย 3 ครั้ง ถือว่าประเพณีลูกช้างขึ้นดอยนำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพได้เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการ

 

จากนั้นจะเป็นการเริ่มขบวนแห่ในประเพณีลูกช้างขึ้นดอย ซึ่งในปีนี้จะดำเนินไปอย่างเรียบง่าย นำโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย แขกผู้มีเกียรติ เดินร่วมขบวนมหาวิทยาลัย และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปสักการะครูบาเจ้าศรีวิชัยเพื่อความเป็นสิริมงคล ขบวนผู้แทนนักศึกษาจากคณะต่างๆ ซึ่งอันเชิญเครื่องสักการะพระธาตุ และต่อด้วยขบวนนักศึกษาแต่ละคณะ เริ่มออกเดินทาง ตามลำดับดังนี้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ โดยทุกขบวนพร้อมใจเดินจากประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วเดินออกสู่ถนนห้วยแก้ว มุ่งหน้าเดินทางไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ซึ่งผู้ร่วมขบวนต่างพร้อมใจสวมใส่ชุดพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันงดงามของวัฒนธรรมล้านนา เมื่อถึงจุดหมายปลายทาง ณ วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ นักศึกษาจะได้สักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ลูกช้างในกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ร่วมกัน “รับน้องขึ้นดอย 2563” นี้ มุ่งเน้นให้เป็นการนำน้องใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ไม่มีการวิ่ง โดยการกลับมายังมหาวิทยาลัยจะเป็นการนั่งรถลงเท่านั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดรถสี่ล้อแดงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

การดูแลความปลอดภัยเป็นประเด็นที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยได้ประสานทางตำรวจมาดูแลด้านการจราจรและรักษาความปลอดภัย และประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงจัดจุดสวัสดิการและจุดพยาบาลตามจุดต่างๆ ตลอดเส้นทาง ไว้คอยดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของน้องใหม่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักศึกษาได้พักดื่มน้ำ และปฐมพยาบาล ทุกจุดจะมีทีมแพทย์ พยาบาล นักศึกษาอาสาสมัครปฐมพยาบาลที่ผ่านการอบรมมาช่วยกันดูแลน้องใหม่ พร้อมรถพยาบาลของโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ที่มาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

การบริหารจัดการขยะ ในปีนี้สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับคณะต่างๆ ดำเนินการรักษาความสะอาดและร่วมสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม “ทิ้งขยะไม่ทิ้งภาระ” จัดให้มีการบริหารจัดการขยะตลอดเส้นทางจัดกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย แต่ละคณะจะรับผิดชอบขยะของตน หากเต็มถุงแล้วจะรัดปากถุงและวางรวมกันไว้เพื่อรอการจัดเก็บ พร้อมคัดแยกขยะ ออกเป็น 3 ประเภท คือ ขยะทั่วไป (ถุงใส) ขยะรีไซเคิล (ถุงดำ) และขยะติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย (ถุงแดง) ระหว่างทางนักศึกษาสามารถทิ้งขยะในถุงปันสุขแล้วนำกลับมาทิ้งที่มหาวิทยาลัยได้

 

อนึ่ง ในวันดังกล่าวจะมีนักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก การจราจรจะติดขัด จึงขอความกรุณาผู้สัญจรโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปยังวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ ตั้งแต่เวลา 03.30 - 16.00 น. และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย