MENU

CMU TRANSIT MAP เริ่มใช้วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

DATE: 16-Feb-2021

การปรับเปลี่ยนในครั้งนี้เกิดจากการรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ แล้วนำมาปรับปรุงให้เส้นทางเดินรถแบบใหม่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ผู้ใช้บริการมากขึ้น

 

โดยมีหลักการคือ ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางไปถึงจุดหมาย โดยเปลี่ยนสายเพียงครั้งเดียวเท่านั้น สถานีกลางรถไฟฟ้า (สถานีหอพักหญิง 3 เดิม) จึงถูกออกแบบให้เป็นจุดเชื่อมต่อหลัก (ยกเว้นสาย1 Express)

 

 

- มีการเพิ่มเส้นทางใหม่ เพื่อลดระยะทางต่อรอบ และลดเวลาการรอรถไฟฟ้า

- มุ่งเน้นการให้บริการที่ครอบคลุมบริเวณอาคารเรียนต่างๆ หอพักนักศึกษาและจุดสำคัญเพิ่มมากขึ้น

- สาย express ยังคงให้บริการตามรูปแบบเดิม โดยเน้นรองรับการเดินทาง ระหว่างพื้นที่หน้ามหาวิทยาลัยและหลังมหาวิทยาลัย โดยจะรับส่งผู้โดยสาร เฉพาะสถานีจุดเชื่อมต่อหลัก 

 

จำแนกตามสายเดินรถ จำนวน 9 สาย ได้แก่

สาย 1 Express - สีม่วง

สาย 2 - สีเขียวเข้ม

สาย 3 - สีเขียวอ่อน

สาย 4 - สีแดง

สาย 5 - สีเหลือง

สาย 6 - สีชมพู

สาย 7 - สีน้ำเงิน

สาย 8 - สีฟ้า

สาย 9 - สีน้ำตาล

 

ทั้งนี้ เรายังคงพัฒนาระบบและเก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหา และข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้นต่อไป

ดาวน์โหลดแผนผัง : click

 

ข้อมูลจาก ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่