MENU

การจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา

DATE: 12-Oct-2020

 

 

 

การจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-eGrad) ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยที่ประชุมคณะทำงานจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 ได้มีมติให้กำหนดการจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-eGrad) ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนวันจัดสอบ รวม 7 วัน ดังนี้
 

• วันศุกร์ที่ 23 (วันหยุดราชการ) , วันเสาร์ที่ 24, และวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563

• วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563

• วันพุธที่ 9 , วันเสาร์ที่ 12 และวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 

 

โดยให้นักศึกษาใช้ IT Account ของตนเองลงทะเบียนการสอบผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://cet.cmu.ac.th/ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 (ตั้งแต่เวลา 12.00 น.) – วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 (ปิดระบบลงทะเบียนในเวลา 12.00 น.)โดยเลือกวันและคาบเวลาสอบตามความต้องการของนักศึกษา และพิมพ์ใบลงทะเบียนสอบไว้เป็นหลักฐานสำหรับการเข้าสอบ ทั้งนี้ คณะ/วิทยาลัยสามารถตรวจสอบและติดตามการลงทะเบียนของนักศึกษาและรายชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบแล้วทุกรอบการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://cet.cmu.ac.t

 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/u/0/folders/184n0aZRV8DJz5N0QIGlEP60uuBr23vR2

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-3698

 

ข้อมูลโดย : ศูนย์ประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่